நாடோடி


கடல் கடக்கக்
கடவுச்சீட்டுக்
கரம் வந்ததும்;
மனம் குளிர்ந்து
முகம் மலர்ந்தக்;
குடும்ப உறவுகள்!

கரிசனத்தோடு நலம்
விசாரிக்கும் ஊர்வாசிகள்
விசா வந்ததா என்று!
சிறு மூட்டைகளைக்
கையில் ஒளித்துக்கொண்டு;
உறவுகளுக்கு அங்கே சேர்க்க
எண்ணங்கொண்டு!

பட்டியல் போட்டுக்
காதைக் குடையும்
வாண்டுகள்;
அது வேண்டும்
இது வேண்டும் என்று!

பலகாரங்கள்
பையை நிரப்ப;
துணிமணிகள்
ஒதுங்கிக்கொள்ள;
வியர்த்த கைகளில்
கடவுச்சீட்டும்;
விமானச்சீட்டும்!

கட்டிப்பிடித்துக்
கண்கள் அழ;
கூடவே மூக்கும்
சேர்ந்துக்கொண்டு!

கனமான இதயத்துடன்
காருக்குள் நான்;
முத்தத்தால் எச்சில் பட்ட
நெற்றியுடன்;
ஏறி இறங்கும் மூச்சுடன்;
பணம் விளையும்
பாலைக்குப் பயணம்!

கடல் கடக்கக்
கடவுச்சீட்டுக்
கரம் வந்ததும்;
மனம் குளிர்ந்து
முகம் மலர்ந்தக்;
குடும்ப உறவுகள்!

கரிசனத்தோடு நலம்
விசாரிக்கும் ஊர்வாசிகள்
விசா வந்ததா என்று!
சிறு மூட்டைகளைக்
கையில் ஒளித்துக்கொண்டு;
உறவுகளுக்கு அங்கே சேர்க்க
எண்ணங்கொண்டு!

பட்டியல் போட்டுக்
காதைக் குடையும்
வாண்டுகள்;
அது வேண்டும்
இது வேண்டும் என்று!

பலகாரங்கள்
பையை நிரப்ப;
துணிமணிகள்
ஒதுங்கிக்கொள்ள;
வியர்த்த கைகளில்
கடவுச்சீட்டும்;
விமானச்சீட்டும்!

கட்டிப்பிடித்துக்
கண்கள் அழ;
கூடவே மூக்கும்
சேர்ந்துக்கொண்டு!

கனமான இதயத்துடன்
காருக்குள் நான்;
முத்தத்தால் எச்சில் பட்ட
நெற்றியுடன்;
ஏறி இறங்கும் மூச்சுடன்;
பணம் விளையும்
பாலைக்குப் பயணம்!

No comments:

Post a Comment