இளமையில் கல்...


குடும்பச் சுமைகள்
தலைதூக்கக்;
கரம் போகும்
தலைக்குச்
சுமைத் தூக்க!

எங்களைப்
படம் போட்டுப்
பணம் பார்க்கும்
பத்திரிகைகள்!

தூரமாய் நின்று;
ஓரமாய் சென்று;
முழக்கமிடும்
சமூக ஆர்வலர்கள்!

ஏக்கத்துடன்
பாடசாலையைத்
தேட்டத்துடன்
கடந்துச் செல்லும்போது
காதில் விழுந்தது
இளமையில் கல்!

குடும்பச் சுமைகள்
தலைதூக்கக்;
கரம் போகும்
தலைக்குச்
சுமைத் தூக்க!

எங்களைப்
படம் போட்டுப்
பணம் பார்க்கும்
பத்திரிகைகள்!

தூரமாய் நின்று;
ஓரமாய் சென்று;
முழக்கமிடும்
சமூக ஆர்வலர்கள்!

ஏக்கத்துடன்
பாடசாலையைத்
தேட்டத்துடன்
கடந்துச் செல்லும்போது
காதில் விழுந்தது
இளமையில் கல்!

No comments:

Post a Comment