வறுத்தெடுக்கும் வட்டி


கொடுத்தவன் உள்ளம்
குளிர்ந்து நின்று;
வாங்கியவனின் உள்ளம்
குலைந்து விழுந்து;
அழுதுப் புலம்பும் சமுதாயம் 
அய்யகோ என்னப் பரிதாபம்!

வட்டிக்குச் செல்லப்பெயரிட்டு;
அதற்கு மீட்டர் 
ராக்கெட் பெயரிட்டு;
அணு தினமும் மனிதனின்
மானத்தைத் தூக்கிலிட்டு;
மிரட்டும் முரட்டு வட்டி!

தின்று மெல்லும் 
அரக்கனை மனம் 
அழிக்கத் துடிக்க எத்தனிக்குது;
அதற்கு இஸ்லாம்
மட்டும் வழிக்கொடுக்குது!

வறுத்தெடுக்கும் வட்டியைக்
கழுத்தறுப்போம்; 
விதைக்கு விலைக்கொடுப்போம்;
சமுதாயத்தின் சுமை ஒழிப்போம்!

உதவி வேண்டி:

கொடுத்தவன் உள்ளம்
குளிர்ந்து நின்று;
வாங்கியவனின் உள்ளம்
குலைந்து விழுந்து;
அழுதுப் புலம்பும் சமுதாயம் 
அய்யகோ என்னப் பரிதாபம்!

வட்டிக்குச் செல்லப்பெயரிட்டு;
அதற்கு மீட்டர் 
ராக்கெட் பெயரிட்டு;
அணு தினமும் மனிதனின்
மானத்தைத் தூக்கிலிட்டு;
மிரட்டும் முரட்டு வட்டி!

தின்று மெல்லும் 
அரக்கனை மனம் 
அழிக்கத் துடிக்க எத்தனிக்குது;
அதற்கு இஸ்லாம்
மட்டும் வழிக்கொடுக்குது!

வறுத்தெடுக்கும் வட்டியைக்
கழுத்தறுப்போம்; 
விதைக்கு விலைக்கொடுப்போம்;
சமுதாயத்தின் சுமை ஒழிப்போம்!

உதவி வேண்டி: