சூரிய ஒளி மின்சாரம்
தொடர் மின்வெட்டும்
தொடரும் மின் கட்டண உயர்வும்
தொடர்ந்து நம்மை துரத்த;

இருள் சூழ்ந்த இடமென்று 
இதயம் ஒரமாய் உரைக்க;
இருளே இரவென்று இருந்தாலும்
மின்சாரமும் ஒளி கக்க 
வழியில்லாமல் வக்கத்துப் போக;

காற்றில் ஜன்னல் அடித்தாலும்
கள்ளனோ என அச்சமாய்;
மெழுகுவர்த்தி ஒளியில் தேடியதுபோதும்;
படிக்கும் பிள்ளைகள் 
புத்தகத்தோடு மெழுகைச் 
சுமந்ததுபோதும்;
காற்றுக்காக விசிறி 
சுற்றி சுற்றி விசிறிக்கே 
மயக்கம் வந்ததுபோதும்!

ஒயாமல் ஒடும்
சூரியஒளி மின்சாரம் வந்துவிட்டது;
பலம் கொண்ட ஒளியால்
இருளை வென்றுவிட்டது;
மின் கட்டண உயர்வை
கொன்றுவிட்டது!

சூரிய ஓளி மின்சாரத்திற்கு அணுகவும்:

SOLAR SQUARE
MAYILADUTHURAI
96 55 85 35 41
99 43 74 72 25
04364-222123
தொடர் மின்வெட்டும்
தொடரும் மின் கட்டண உயர்வும்
தொடர்ந்து நம்மை துரத்த;

இருள் சூழ்ந்த இடமென்று 
இதயம் ஒரமாய் உரைக்க;
இருளே இரவென்று இருந்தாலும்
மின்சாரமும் ஒளி கக்க 
வழியில்லாமல் வக்கத்துப் போக;

காற்றில் ஜன்னல் அடித்தாலும்
கள்ளனோ என அச்சமாய்;
மெழுகுவர்த்தி ஒளியில் தேடியதுபோதும்;
படிக்கும் பிள்ளைகள் 
புத்தகத்தோடு மெழுகைச் 
சுமந்ததுபோதும்;
காற்றுக்காக விசிறி 
சுற்றி சுற்றி விசிறிக்கே 
மயக்கம் வந்ததுபோதும்!

ஒயாமல் ஒடும்
சூரியஒளி மின்சாரம் வந்துவிட்டது;
பலம் கொண்ட ஒளியால்
இருளை வென்றுவிட்டது;
மின் கட்டண உயர்வை
கொன்றுவிட்டது!

சூரிய ஓளி மின்சாரத்திற்கு அணுகவும்:

SOLAR SQUARE
MAYILADUTHURAI
96 55 85 35 41
99 43 74 72 25
04364-222123