நம் இலக்கணம்..


தனிமையோடு முகம்வாடி;
என் உறவுகளோடு உறவாடி;
என் பிரிவால்
உன் மனம் வெறிச்சோடி;
தொலைவில் இருக்கும்
நமக்கு உறவாகத்
தொலைத் தொடர்பு!

அழும் குழந்தைக்கு
உணவூட்டி;
பள்ளிக்கு அனுப்ப;
அதற்கு நீ வழியனுப்ப;
ஓயாமல் ஓடும்
உன் தியாகம்!

மிகுந்துப்போன உணவுகள்
குப்பைக்குச் செல்லாமல்;
உன் இரைப்பையிற்குச் செலுத்தி;
சிக்கனம் பிடிக்கும்
உன் இலக்கணம்!

ஒழுக்கத்திற்கு
அழுக்கேற்றாமல்;
கற்பிற்குக்
கரைப் படியாமல்;
என் விடிப்பிற்கு
ஒயாமல் ஏங்கும்  
உன் விழிகளுக்காக
என் கற்பை விற்காமல்
காத்திருகிறேன்
உன்னைப்போலவே!

தனிமையோடு முகம்வாடி;
என் உறவுகளோடு உறவாடி;
என் பிரிவால்
உன் மனம் வெறிச்சோடி;
தொலைவில் இருக்கும்
நமக்கு உறவாகத்
தொலைத் தொடர்பு!

அழும் குழந்தைக்கு
உணவூட்டி;
பள்ளிக்கு அனுப்ப;
அதற்கு நீ வழியனுப்ப;
ஓயாமல் ஓடும்
உன் தியாகம்!

மிகுந்துப்போன உணவுகள்
குப்பைக்குச் செல்லாமல்;
உன் இரைப்பையிற்குச் செலுத்தி;
சிக்கனம் பிடிக்கும்
உன் இலக்கணம்!

ஒழுக்கத்திற்கு
அழுக்கேற்றாமல்;
கற்பிற்குக்
கரைப் படியாமல்;
என் விடிப்பிற்கு
ஒயாமல் ஏங்கும்  
உன் விழிகளுக்காக
என் கற்பை விற்காமல்
காத்திருகிறேன்
உன்னைப்போலவே!

நீ அழுதக் கடிதம்..


விருந்து வைத்து
விடைக்கொடுத்து;
விட்டுப்பிரிந்து உன்
கண்ணீரைத் தொட்டுவிட்டு;
கரம் அசைத்து;
மரக்கட்டையாக
மகிழுந்தில் நான்!

நீ அழுதக் கடிதங்கள்
என் விரல் பிடிக்க;
நண்பர்களுக்கு வெட்கப்பட்டுக்
கண்களிலேக் கரைந்துவிடும்
என் கண்ணீர்!

சோகங்களைச்
சோர்வடையச் செய்ய;
என்னைப் போலவே
ஏக்கத்துடன்;
கூட்டத்துடன் தனிமையில்
சுதந்திரச் சிறை
அறை நண்பர்கள்!

கேலியும் கிண்டலும்;
அழுது வடியும் மனதை;
ஆசுவாசப்படுத்த!

அமைதியைக் கக்கும்
இரவோ என் இருதயத்தை
கசக்கிப்பிழிய;
சப்தமில்லாமல் சரணடையும்
என் கண்ணீர் தலையணைக்கு!

விருந்து வைத்து
விடைக்கொடுத்து;
விட்டுப்பிரிந்து உன்
கண்ணீரைத் தொட்டுவிட்டு;
கரம் அசைத்து;
மரக்கட்டையாக
மகிழுந்தில் நான்!

நீ அழுதக் கடிதங்கள்
என் விரல் பிடிக்க;
நண்பர்களுக்கு வெட்கப்பட்டுக்
கண்களிலேக் கரைந்துவிடும்
என் கண்ணீர்!

சோகங்களைச்
சோர்வடையச் செய்ய;
என்னைப் போலவே
ஏக்கத்துடன்;
கூட்டத்துடன் தனிமையில்
சுதந்திரச் சிறை
அறை நண்பர்கள்!

கேலியும் கிண்டலும்;
அழுது வடியும் மனதை;
ஆசுவாசப்படுத்த!

அமைதியைக் கக்கும்
இரவோ என் இருதயத்தை
கசக்கிப்பிழிய;
சப்தமில்லாமல் சரணடையும்
என் கண்ணீர் தலையணைக்கு!

இறுதி பிடி...


தொழுகை மறந்தக்
காலமும்;
உறவுகளை ஒதுக்கித்
தள்ளிய நேரமும்
நினைக்கையிலே;
குமுறும் நெஞ்சம்
மரணத்தைக் கண்டு
வெடித்து நிற்கிறது!

வறண்ட விழிகள்
வழியைப் பார்த்து நிற்க;
வலிக்கொண்ட மேனியோக்
கதறி நிற்க;
முட்டி மோதும் மூச்சியோத்
தொண்டைக்குழியை
குத்திக் கிழிக்க;
புரியாதப் பயம்
தொற்றிக்கொள்ள;
காரணமே அறியாமல்
கண்கள் நீர் சொரிய!

நிமிடங்களே எனத்
தெரிந்தப்பின்னும்;
கெஞ்சிக் கேட்கும் உள்ளம்;
இன்னொரு முறை
அவகாசம் கிடைக்காதா
என ஏங்கித் தவிக்கும் மனம்!

முந்தவும் செய்யா;
பிந்தவும் செய்ய;
மூச்சைப் பறிக்கும்
மரணம் வந்தப்பின்னே;
குமுறி அழுது என்னப் பயன்;

இருக்கும் காலம்
இறைவணக்கத்தை
இறுக்கப் பிடி;
இல்லையேல்
இறுதி நேரம்
இருக்காது
இலகுவாய்
இறைவனின்
இறுதிப்பிடி!

தொழுகை மறந்தக்
காலமும்;
உறவுகளை ஒதுக்கித்
தள்ளிய நேரமும்
நினைக்கையிலே;
குமுறும் நெஞ்சம்
மரணத்தைக் கண்டு
வெடித்து நிற்கிறது!

வறண்ட விழிகள்
வழியைப் பார்த்து நிற்க;
வலிக்கொண்ட மேனியோக்
கதறி நிற்க;
முட்டி மோதும் மூச்சியோத்
தொண்டைக்குழியை
குத்திக் கிழிக்க;
புரியாதப் பயம்
தொற்றிக்கொள்ள;
காரணமே அறியாமல்
கண்கள் நீர் சொரிய!

நிமிடங்களே எனத்
தெரிந்தப்பின்னும்;
கெஞ்சிக் கேட்கும் உள்ளம்;
இன்னொரு முறை
அவகாசம் கிடைக்காதா
என ஏங்கித் தவிக்கும் மனம்!

முந்தவும் செய்யா;
பிந்தவும் செய்ய;
மூச்சைப் பறிக்கும்
மரணம் வந்தப்பின்னே;
குமுறி அழுது என்னப் பயன்;

இருக்கும் காலம்
இறைவணக்கத்தை
இறுக்கப் பிடி;
இல்லையேல்
இறுதி நேரம்
இருக்காது
இலகுவாய்
இறைவனின்
இறுதிப்பிடி!

ஐந்தறிவா ஆறறிவா..


குரலில் வெறுப்பாய்;
நிறத்திலேக் கறுப்பாய்;
ஒதுக்கப்பட்டப்
பறவைகளுக்குப்
பதக்காமாய்!

வண்ணத்தை
விளக்க உதாரணமாய்;
எண்ணத்தை மாற்றக்
கூட்டமாய்;
உணவிற்கு ஓன்றாய்ச்
சேர்வோம்!

சகுனம் பார்க்க;
மூட நம்பிக்கையிற்கு
முன்னுதாரணமாய்;
பசியில் வாடும்
ஏழையின் குடலுக்கு
ஏப்பம்விட்டு;
என்னை அழைத்து
உணவு கொடுக்கும் ஆறறிவு;
ஏளனமாய் என்னைக் கண்டுச்
சொல்லும் ஐந்தறிவு என்று!

குரலில் வெறுப்பாய்;
நிறத்திலேக் கறுப்பாய்;
ஒதுக்கப்பட்டப்
பறவைகளுக்குப்
பதக்காமாய்!

வண்ணத்தை
விளக்க உதாரணமாய்;
எண்ணத்தை மாற்றக்
கூட்டமாய்;
உணவிற்கு ஓன்றாய்ச்
சேர்வோம்!

சகுனம் பார்க்க;
மூட நம்பிக்கையிற்கு
முன்னுதாரணமாய்;
பசியில் வாடும்
ஏழையின் குடலுக்கு
ஏப்பம்விட்டு;
என்னை அழைத்து
உணவு கொடுக்கும் ஆறறிவு;
ஏளனமாய் என்னைக் கண்டுச்
சொல்லும் ஐந்தறிவு என்று!

தோல்வி முடிவல்ல..தோள்கள் சுருங்கி;
தோல்களும் சுருங்கி;
துவண்டுப்போன மனதிற்குத்;
துண்டுப்போடும் வெற்றிக்குப்
மாற்றுப்பெயர் தோல்வி!

அவமானங்கள்
அரவணைத்து;
வெகுமதிகள்
வெகுதொலைவில்;
நின்றுக்கொண்டு
நம்மை மென்றுத்திண்ணும்!

அடிப்பட்ட எண்ணத்திற்கு
ஆறுதலான வார்த்தைகளும்
வலியாய் தோன்றும்!

சுமையான நினைவுகளை
ரத்து செய்துவிட்டு
இரத்தத்திற்கு சத்திடுங்கள்;
வலிகளைப் பலிவாங்க;
வெத்தாய் இருந்த
வெற்றிக்கு வித்திடுங்கள்!


தோள்கள் சுருங்கி;
தோல்களும் சுருங்கி;
துவண்டுப்போன மனதிற்குத்;
துண்டுப்போடும் வெற்றிக்குப்
மாற்றுப்பெயர் தோல்வி!

அவமானங்கள்
அரவணைத்து;
வெகுமதிகள்
வெகுதொலைவில்;
நின்றுக்கொண்டு
நம்மை மென்றுத்திண்ணும்!

அடிப்பட்ட எண்ணத்திற்கு
ஆறுதலான வார்த்தைகளும்
வலியாய் தோன்றும்!

சுமையான நினைவுகளை
ரத்து செய்துவிட்டு
இரத்தத்திற்கு சத்திடுங்கள்;
வலிகளைப் பலிவாங்க;
வெத்தாய் இருந்த
வெற்றிக்கு வித்திடுங்கள்!