ஆயுதமில்லா அறுவை சிகிச்சை…


குடிமகன்களுக்கு
ஊற்றியும் கொடுத்து;
விபத்துகளுக்கு வித்திட்டு;
ஓட்டாதே வாகனத்தை
மது போதையில்;
வசூலில் இலக்கு - புதிய
போக்குவரத்துக்கழக திட்டம்!

ஜனத்தொகையை
சலித்தெடுக்க;
ஜனரஞ்சகமான
சாரயத்தில்
வசூல் வேட்டை செய்யும்;
அரசாங்கம் விதிக்கும்
அற்புதமான புதிய
குடும்பக் கட்டுப்பாடு திட்டம்!

தள்ளாடும்
போதையில் - தரங்கெட்டு
கற்பழிப்பில் கயவர்கள்;

சண்டை சச்சரவுகளில்
மதியிழந்து மதுவினால்
மனித குலத்தை
மாசுப்படுத்தும் - புதிய
பூச்சிக்கொல்லி திட்டம்!

வசூலில் இலக்கு
நிர்ணயித்து – எல்லாரையும்
மதுவில் அழித்ததிற்கு பின்னே;
யாரும் இல்லா தமிழகத்தில்;
யாருக்கான வளர்ச்சி திட்டம்!

குடிமகன்களுக்கு
ஊற்றியும் கொடுத்து;
விபத்துகளுக்கு வித்திட்டு;
ஓட்டாதே வாகனத்தை
மது போதையில்;
வசூலில் இலக்கு - புதிய
போக்குவரத்துக்கழக திட்டம்!

ஜனத்தொகையை
சலித்தெடுக்க;
ஜனரஞ்சகமான
சாரயத்தில்
வசூல் வேட்டை செய்யும்;
அரசாங்கம் விதிக்கும்
அற்புதமான புதிய
குடும்பக் கட்டுப்பாடு திட்டம்!

தள்ளாடும்
போதையில் - தரங்கெட்டு
கற்பழிப்பில் கயவர்கள்;

சண்டை சச்சரவுகளில்
மதியிழந்து மதுவினால்
மனித குலத்தை
மாசுப்படுத்தும் - புதிய
பூச்சிக்கொல்லி திட்டம்!

வசூலில் இலக்கு
நிர்ணயித்து – எல்லாரையும்
மதுவில் அழித்ததிற்கு பின்னே;
யாரும் இல்லா தமிழகத்தில்;
யாருக்கான வளர்ச்சி திட்டம்!