பசி..

 குடல்கள் கதறக்;
கண்கள் இருட்ட;
செவிப் புடைக்க;
பெயர் சூட்டு விழாப்
பசிக்கு!

குடைச்சல் கொடுக்கும்
குடலுக்கு;
துவண்டுப் போகும் எங்கள்
தோள்கள்;
நிமிர முடியா முதுகெலும்பால்
குனிந்துப் போகும் எங்கள் தலை!

மிச்ச மீதியை எச்சிலாக்கி
எரிச்சல் அடைந்துத்;
தூக்கி எறியும் சமூகம்!

மிச்ச மீதியையும்
மச்சம் என நினைத்துப்
புன்னைகைப் பூக்கும்
எங்கள் வயிறு!

உணவைக் கொட்டுமுன்னேச்
சற்றேச் சுற்றிப் பாருங்கள்;
எனைப்போல ஏராளம் உண்டு;
உங்களுக்குக் கெட்டுப்போனவையை
நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம்
தாராளம் என்று!

கிடைக்கிற உணவிற்கு
மனம் குளிர்ந்து
நன்றி நவிலுங்கள்
மறையோனுக்கு! குடல்கள் கதறக்;
கண்கள் இருட்ட;
செவிப் புடைக்க;
பெயர் சூட்டு விழாப்
பசிக்கு!

குடைச்சல் கொடுக்கும்
குடலுக்கு;
துவண்டுப் போகும் எங்கள்
தோள்கள்;
நிமிர முடியா முதுகெலும்பால்
குனிந்துப் போகும் எங்கள் தலை!

மிச்ச மீதியை எச்சிலாக்கி
எரிச்சல் அடைந்துத்;
தூக்கி எறியும் சமூகம்!

மிச்ச மீதியையும்
மச்சம் என நினைத்துப்
புன்னைகைப் பூக்கும்
எங்கள் வயிறு!

உணவைக் கொட்டுமுன்னேச்
சற்றேச் சுற்றிப் பாருங்கள்;
எனைப்போல ஏராளம் உண்டு;
உங்களுக்குக் கெட்டுப்போனவையை
நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம்
தாராளம் என்று!

கிடைக்கிற உணவிற்கு
மனம் குளிர்ந்து
நன்றி நவிலுங்கள்
மறையோனுக்கு!No comments:

Post a Comment