பொக்கை..


காணியானப் பற்களால்
துணையிழந்த ஈறு;
குழி விழுந்தக் கன்னம்;
சொல்லாமல் சொல்லும்
மனிதனின் முதுமை;
என்னால் தெரியும் இளமை!

அடைத்து வைத்த வாயினை;
திறந்துவிட்டப் பற்கள்;
பேச்சோடுச் சேர்ந்துக்
காற்றும் வரும் காற்று வாங்க!

மென்றுத் திண்ணும் பற்களுக்கு;
ஒய்வெடுக்கும் நேரம்;
கொட்டிவிட்டப் பிறகு;
பொக்கை என்றப் பெயரும்!
 
முகர்ந்து முத்தம் போடும்
மழலைக் கொண்டப் பொக்கை;
அழுதுக் கிண்டல் செய்யும்
பள்ளிக்குழந்தைப் பொக்கை;
ஏங்கி நின்றுப் பார்த்து;
தூரமாய் நிற்கும்
வயதானப் பொக்கை!

காணியானப் பற்களால்
துணையிழந்த ஈறு;
குழி விழுந்தக் கன்னம்;
சொல்லாமல் சொல்லும்
மனிதனின் முதுமை;
என்னால் தெரியும் இளமை!

அடைத்து வைத்த வாயினை;
திறந்துவிட்டப் பற்கள்;
பேச்சோடுச் சேர்ந்துக்
காற்றும் வரும் காற்று வாங்க!

மென்றுத் திண்ணும் பற்களுக்கு;
ஒய்வெடுக்கும் நேரம்;
கொட்டிவிட்டப் பிறகு;
பொக்கை என்றப் பெயரும்!
 
முகர்ந்து முத்தம் போடும்
மழலைக் கொண்டப் பொக்கை;
அழுதுக் கிண்டல் செய்யும்
பள்ளிக்குழந்தைப் பொக்கை;
ஏங்கி நின்றுப் பார்த்து;
தூரமாய் நிற்கும்
வயதானப் பொக்கை!

No comments:

Post a Comment