நீர் இல்லா தரணி


விரயமாக்குவதற்கு முன்னே
கிரயமாக்குங்கள்;
பின்னொரு நாளில் முட்டிக்கொண்டும்;
வெட்டிக்கொண்டும் தாகம் தீர்க்க;
தாகம் எடுக்க சண்டையிடுவதற்கு முன்

சேமியுங்கள் நீரை..

விரயமாக்குவதற்கு முன்னே
கிரயமாக்குங்கள்;
பின்னொரு நாளில் முட்டிக்கொண்டும்;
வெட்டிக்கொண்டும் தாகம் தீர்க்க;
தாகம் எடுக்க சண்டையிடுவதற்கு முன்

சேமியுங்கள் நீரை..

1 comment: