இன்றைய ஊடகம்...


கரு பையை
அகற்றியவருக்கும்
அழகான ஆண் குழந்தைத் தரும்;

நெருப்பில்லாமல்
புகையாது என
நெருப்பை மூட்டும்;

அடித்ததை
மறைத்துவிட்டு தடுத்ததிற்கு
எண்ணையிட்டு; திரியிட்டு;
திரித்தவிட்டு; ஒளியேற்றும்;

தட்டிக்கேட்பதை
அட்டைப் படமிட்டு
அநியாயம் என்று...
கொட்டிவிட்டுச் செல்வதை
குறுச்செய்தியாய் அதுவும்
குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாய்;

மெய்யிற்குத் தார்பூசி
பொய்யிற்குப் பொட்டுவைத்து
அலங்காரம் செய்து
மேடையில் ஏற்றும்;
எங்கள் தார்மீக ஊகம்..
மன்னிக்கவும் ஊடகம்!!!

கரு பையை
அகற்றியவருக்கும்
அழகான ஆண் குழந்தைத் தரும்;

நெருப்பில்லாமல்
புகையாது என
நெருப்பை மூட்டும்;

அடித்ததை
மறைத்துவிட்டு தடுத்ததிற்கு
எண்ணையிட்டு; திரியிட்டு;
திரித்தவிட்டு; ஒளியேற்றும்;

தட்டிக்கேட்பதை
அட்டைப் படமிட்டு
அநியாயம் என்று...
கொட்டிவிட்டுச் செல்வதை
குறுச்செய்தியாய் அதுவும்
குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாய்;

மெய்யிற்குத் தார்பூசி
பொய்யிற்குப் பொட்டுவைத்து
அலங்காரம் செய்து
மேடையில் ஏற்றும்;
எங்கள் தார்மீக ஊகம்..
மன்னிக்கவும் ஊடகம்!!!

No comments:

Post a Comment