ஊனமான நிலம்..மணக்கும்
மருந்துகளால் ரணமாகி
ஊமையாய்;
ஊனமான நிலம்;

நாவு வறண்டு;
உதடுகள் வெடித்து;
நீர் இல்லாமல்
நிலத்திற்குக் கருக்கலைப்பு!

அடிக்கல் நட்டு
அடிமாட்டு விலையிலிருந்து;
அசுர விலைவரை;
விவசாயத்திற்கு
குழித்தோண்ட;
குழித்தோண்டி வீடுக் கட்ட;
கிரயமாகும் நிலம்!மணக்கும்
மருந்துகளால் ரணமாகி
ஊமையாய்;
ஊனமான நிலம்;

நாவு வறண்டு;
உதடுகள் வெடித்து;
நீர் இல்லாமல்
நிலத்திற்குக் கருக்கலைப்பு!

அடிக்கல் நட்டு
அடிமாட்டு விலையிலிருந்து;
அசுர விலைவரை;
விவசாயத்திற்கு
குழித்தோண்ட;
குழித்தோண்டி வீடுக் கட்ட;
கிரயமாகும் நிலம்!

No comments:

Post a Comment