ஊருக்குப் போகும் போது


விண்ணப்பித்த என்
விடுப்புக் கடிதம்
அனுமதி என்ற
வண்ணத்தால் பளப்பளக்க;

மூச்சு முட்டிச் சேமித்தத்
திர்ஹம்சை வடிக்கட்டி;
மூட்டை முடிச்சிக் கட்ட
ஆயத்தமாகும் போகும் போது;
அலறும் கைப்பேசி;

என்னைப் போல்
எண்ணை நாட்டில்;
பளப்பளப்பு இழந்த
ஊர் நண்பர்கள்
அக்கறையாய் அக்கரைக்குச்
செல்வதைக் கேட்கும் போது
உள்ளம் குதூகலிக்கும்!

நண்பர்கள் கூட்டமொன்று;
சிரித்துக் கொண்டேச்
சின்னச் சாமான் என்று;
என் மூட்டையோடு
மூலையில் போடென்று;
இளித்துக் கொண்டேக்
கரத்தில் திணித்துவிட்டுச் செல்லும்!

முக்கும் மூட்டையுடன்;
ஏறிய எடையுடன்;
விமான நிலையத்திற்குச் செல்ல;
கூடிய எடைக்குப்
பிரசவம் பார்க்கச் சொல்லி
நிலைய அதிகாரி எனக்கு
கட்டமிடுவார்!

கட்டு அவிழ்க்கக்
கவலைக்கொண்டு;
கப்பம் கட்டுவேன்;
இனி யாரிடம் பொருள்
வாங்கலாம் என்று
முடிவுக்கட்டுவேன்!

விண்ணப்பித்த என்
விடுப்புக் கடிதம்
அனுமதி என்ற
வண்ணத்தால் பளப்பளக்க;

மூச்சு முட்டிச் சேமித்தத்
திர்ஹம்சை வடிக்கட்டி;
மூட்டை முடிச்சிக் கட்ட
ஆயத்தமாகும் போகும் போது;
அலறும் கைப்பேசி;

என்னைப் போல்
எண்ணை நாட்டில்;
பளப்பளப்பு இழந்த
ஊர் நண்பர்கள்
அக்கறையாய் அக்கரைக்குச்
செல்வதைக் கேட்கும் போது
உள்ளம் குதூகலிக்கும்!

நண்பர்கள் கூட்டமொன்று;
சிரித்துக் கொண்டேச்
சின்னச் சாமான் என்று;
என் மூட்டையோடு
மூலையில் போடென்று;
இளித்துக் கொண்டேக்
கரத்தில் திணித்துவிட்டுச் செல்லும்!

முக்கும் மூட்டையுடன்;
ஏறிய எடையுடன்;
விமான நிலையத்திற்குச் செல்ல;
கூடிய எடைக்குப்
பிரசவம் பார்க்கச் சொல்லி
நிலைய அதிகாரி எனக்கு
கட்டமிடுவார்!

கட்டு அவிழ்க்கக்
கவலைக்கொண்டு;
கப்பம் கட்டுவேன்;
இனி யாரிடம் பொருள்
வாங்கலாம் என்று
முடிவுக்கட்டுவேன்!

1 comment: