குருவிக் கூடு..


அழுக்கு ஆடையும்
வழுக்கும் குளியலறையும்
இனிமையாய் வரவேற்க;

அட்டவணைப்படி
அடிப்படிகள்
புகையைக் கக்க;

மாலையானதும்
மடிக்கணினிகள்
எங்கள் மடியைக்
கனக்கச் செய்ய;

இரவினில்
சதுரப்பலகை சப்தமிட;
சப்தமில்லாமல்
சொப்பனம்
சமாதானம் வீச;

மனம் மட்டும் ஏங்கும்;
தூங்கா அணுக்கள்
அலைப்பாயும்;
வடு இல்லா வலிகளால்
ரணம் பாயும்;
தினம் விழிக் காயும்!

நாடுவிட்டு;நாடு வந்து;
கூட்டுக்குள் குருவியாய்
குளிர்காயும் பிரம்மச்சாரிகள்;
மணம் முடித்திருந்தாலும்!  

அழுக்கு ஆடையும்
வழுக்கும் குளியலறையும்
இனிமையாய் வரவேற்க;

அட்டவணைப்படி
அடிப்படிகள்
புகையைக் கக்க;

மாலையானதும்
மடிக்கணினிகள்
எங்கள் மடியைக்
கனக்கச் செய்ய;

இரவினில்
சதுரப்பலகை சப்தமிட;
சப்தமில்லாமல்
சொப்பனம்
சமாதானம் வீச;

மனம் மட்டும் ஏங்கும்;
தூங்கா அணுக்கள்
அலைப்பாயும்;
வடு இல்லா வலிகளால்
ரணம் பாயும்;
தினம் விழிக் காயும்!

நாடுவிட்டு;நாடு வந்து;
கூட்டுக்குள் குருவியாய்
குளிர்காயும் பிரம்மச்சாரிகள்;
மணம் முடித்திருந்தாலும்!  

No comments:

Post a Comment