புகை..

 

புகை நமக்குப்
பகை என்றுப்
படம் போட்டாலும்
பணம் கொடுத்துப்
பயணத்திற்கு ஏற்பாடு
சொந்த செலவில்!

ஆண்மைக்கு விலைவைத்து
அடிநுனியில் பற்றவைத்து;
உள்ளே இழுத்ததால்
உறவுகளுக்கு மூச்சி முட்டும்;
மரணம் கதவைத் தட்டும்!


வெறுக்கும் துர்நாற்றம்
கறுக்கும் மனைவியின் முகம்;
கொடுக்கும் கிழட்டுத் தோற்றம்!

இதயத்திற்கு கனம் கொடுக்கும்;
முற்றிவிட்டால் மண்ணோ
இடம் கொடுக்கும்!

சிறிதுச் சிறிதாய் அழிக்கும் சிகரெட்;
குடும்பத்தைக் கொளுத்தும் சீக்ரெட்!
உடனேச் செய்யுங்கள் ரிக்ரெட்;
இல்லையென்றால் உன் வாழ்விற்கு வெக்கெட்!

புகை நமக்குப்
பகை என்றுப்
படம் போட்டாலும்
பணம் கொடுத்துப்
பயணத்திற்கு ஏற்பாடு
சொந்த செலவில்!

ஆண்மைக்கு விலைவைத்து
அடிநுனியில் பற்றவைத்து;
உள்ளே இழுத்ததால்
உறவுகளுக்கு மூச்சி முட்டும்;
மரணம் கதவைத் தட்டும்!


வெறுக்கும் துர்நாற்றம்
கறுக்கும் மனைவியின் முகம்;
கொடுக்கும் கிழட்டுத் தோற்றம்!

இதயத்திற்கு கனம் கொடுக்கும்;
முற்றிவிட்டால் மண்ணோ
இடம் கொடுக்கும்!

சிறிதுச் சிறிதாய் அழிக்கும் சிகரெட்;
குடும்பத்தைக் கொளுத்தும் சீக்ரெட்!
உடனேச் செய்யுங்கள் ரிக்ரெட்;
இல்லையென்றால் உன் வாழ்விற்கு வெக்கெட்!

No comments:

Post a Comment