ரண நிலையம்..


நொடிகளும் படிநுனியில்
அழுத்தம் கொடுத்த இதயம்;
அழமட்டுமே முடிந்தக் கண்கள்;

மனம் தந்த வலியால்
மயான அமைதிக்கொண்ட
விமான நிலையம்!

விட்டுப்பிரிய வந்திருக்கும்
திக்குத்தெரியா மக்கள்;
புரியாத மொழிகள்;
விழிகளால் பேசுவோம்;
வலி ஒன்றென்பதால்!

எத்தனை முறைப் பிரிந்தாலும்
அத்தனை முறையும்
அழுகிறேன்;
அழுவதற்கு வெட்கப்படத்
தேவையில்லா இடம்!

கனமான இதயத்தால்
இலகுவானது கைப்பெட்டி;
முரண்டுப்பிடித்த பாதமோ
நகர மறுக்கும்!
உன்னை விட்டு
விலக வெறுக்கும்!

சுற்றம் சூழ
கண்ணீர் மல்க
இதயம் விலக;
விட்டுப்பிரிகிறேன்
றுதியாகத் தொட்டுச்செல்கிறேன்!

நொடிகளும் படிநுனியில்
அழுத்தம் கொடுத்த இதயம்;
அழமட்டுமே முடிந்தக் கண்கள்;

மனம் தந்த வலியால்
மயான அமைதிக்கொண்ட
விமான நிலையம்!

விட்டுப்பிரிய வந்திருக்கும்
திக்குத்தெரியா மக்கள்;
புரியாத மொழிகள்;
விழிகளால் பேசுவோம்;
வலி ஒன்றென்பதால்!

எத்தனை முறைப் பிரிந்தாலும்
அத்தனை முறையும்
அழுகிறேன்;
அழுவதற்கு வெட்கப்படத்
தேவையில்லா இடம்!

கனமான இதயத்தால்
இலகுவானது கைப்பெட்டி;
முரண்டுப்பிடித்த பாதமோ
நகர மறுக்கும்!
உன்னை விட்டு
விலக வெறுக்கும்!

சுற்றம் சூழ
கண்ணீர் மல்க
இதயம் விலக;
விட்டுப்பிரிகிறேன்
றுதியாகத் தொட்டுச்செல்கிறேன்!

No comments:

Post a Comment