உணருங்கள் உண்மை..மறைந்திருந்து
மகுடி ஊதும்
மனிதவளங்களுக்குத் 
திரை என்றும்
சிறையல்ல எங்களுக்கு!

சட்டம் போடுவதற்கு முன்னே
சரித்திரம் படைத்துச்;

சொத்துரிமைக்குச் சொந்தமாக்கிப்
பெண் குழந்தையைப்
பாக்கியமாக்கிய
நறுமணம் வீசும் இஸ்லாம்!

அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு
படிப்பு எதற்கு குரல் ஒலித்த
காலத்திற்கு முன்னே;
ஒளிக்கொடுத்து மங்கைக்கு
வழிக்கொடுத்த
நேசம் கொண்ட இஸ்லாம்!

மொட்டு என்றும் காணாமல்
கள்ளிக் கொடுத்துக் கொள்ளிவைக்கும்
காலத்திற்கு முன்னே
ஒழுக்கத்துடன் வளர்த்தால்
வழுக்காது சுவர்க்கம் என
அறிக்கைச் செய்த
இனிக்கும் இஸ்லாம்!

முந்திக் கொண்டு
முதியோர் இல்லத்திற்கு
தள்ளிக்கொண்டுச் செல்லும்
இக்காலத்தில்;
பெற்றோரைக் காக்க மறந்தால்
தூக்கி எரிவாய் நரகத்தில் என
முழக்கமிட்ட முத்தான இஸ்லாம்!

பெண்மைக் காக்க
உரிமைக் கொடுத்து
வழியும் கொடுத்து
மணக்கும் இஸ்லாம்
மறுக்காது ஒருநாளும்
தடுக்காது  பெண்ணின்
பெருமை - உணருங்கள்
இந்த உண்மை!


மறைந்திருந்து
மகுடி ஊதும்
மனிதவளங்களுக்குத் 
திரை என்றும்
சிறையல்ல எங்களுக்கு!

சட்டம் போடுவதற்கு முன்னே
சரித்திரம் படைத்துச்;

சொத்துரிமைக்குச் சொந்தமாக்கிப்
பெண் குழந்தையைப்
பாக்கியமாக்கிய
நறுமணம் வீசும் இஸ்லாம்!

அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு
படிப்பு எதற்கு குரல் ஒலித்த
காலத்திற்கு முன்னே;
ஒளிக்கொடுத்து மங்கைக்கு
வழிக்கொடுத்த
நேசம் கொண்ட இஸ்லாம்!

மொட்டு என்றும் காணாமல்
கள்ளிக் கொடுத்துக் கொள்ளிவைக்கும்
காலத்திற்கு முன்னே
ஒழுக்கத்துடன் வளர்த்தால்
வழுக்காது சுவர்க்கம் என
அறிக்கைச் செய்த
இனிக்கும் இஸ்லாம்!

முந்திக் கொண்டு
முதியோர் இல்லத்திற்கு
தள்ளிக்கொண்டுச் செல்லும்
இக்காலத்தில்;
பெற்றோரைக் காக்க மறந்தால்
தூக்கி எரிவாய் நரகத்தில் என
முழக்கமிட்ட முத்தான இஸ்லாம்!

பெண்மைக் காக்க
உரிமைக் கொடுத்து
வழியும் கொடுத்து
மணக்கும் இஸ்லாம்
மறுக்காது ஒருநாளும்
தடுக்காது  பெண்ணின்
பெருமை - உணருங்கள்
இந்த உண்மை!

No comments:

Post a Comment