வலிமையான அரசை..தடுக்காமல்
குடிக்கச் சொல்லி
கேடுக்குக் கோடுப்போடும்
கேடுக்கெட்டத்  தலைமை
இதுதான் எங்களின் நிலைமை!

திரைக்குப்பின்
உறைப்போட்டு
களைக்கட்டக் கவர்மெண்டின்
அக்கறை விளம்பரம்
ஆணுறை!

வீழ்ச்சியிலும்
நெடு நெடுவென்று வளர்ந்து;
மலைப்போல் உயரும்
விலைக்கு எங்கள்
தலை உயரும் மலைப்பில்!

நீதிகேட்டுக் குரல் கொடுத்தால்
பாதி வயதுக்குப் பின்
எதிரொலிக்கும்!

வழக்குகள் வயதாகி
பொய்யிர்க்காக
மெய்யை விலைப்பேசி;
மூன்றில் ஒன்று என மூச்சிவிட்டு
பள்ளியை ஏப்பம்விட்ட
வழக்குமன்றங்கள்!
    
நாடு முன்னேற
என் வியர்வையை
முதலீடு செய்யும் பங்குதாரர்
எனக்கு என்னவோ
பட்டம் பயங்கரவாதி!

கடுமையான சட்டங்கள்
கொடுமையை விலக்கும்;
வலிமையான அரசை
இஸ்லாம் மட்டுமே கொடுக்கும்!


தடுக்காமல்
குடிக்கச் சொல்லி
கேடுக்குக் கோடுப்போடும்
கேடுக்கெட்டத்  தலைமை
இதுதான் எங்களின் நிலைமை!

திரைக்குப்பின்
உறைப்போட்டு
களைக்கட்டக் கவர்மெண்டின்
அக்கறை விளம்பரம்
ஆணுறை!

வீழ்ச்சியிலும்
நெடு நெடுவென்று வளர்ந்து;
மலைப்போல் உயரும்
விலைக்கு எங்கள்
தலை உயரும் மலைப்பில்!

நீதிகேட்டுக் குரல் கொடுத்தால்
பாதி வயதுக்குப் பின்
எதிரொலிக்கும்!

வழக்குகள் வயதாகி
பொய்யிர்க்காக
மெய்யை விலைப்பேசி;
மூன்றில் ஒன்று என மூச்சிவிட்டு
பள்ளியை ஏப்பம்விட்ட
வழக்குமன்றங்கள்!
    
நாடு முன்னேற
என் வியர்வையை
முதலீடு செய்யும் பங்குதாரர்
எனக்கு என்னவோ
பட்டம் பயங்கரவாதி!

கடுமையான சட்டங்கள்
கொடுமையை விலக்கும்;
வலிமையான அரசை
இஸ்லாம் மட்டுமே கொடுக்கும்!

No comments:

Post a Comment