சுதந்திரமா...
அரைக்குறை ஆடை
சுதந்திரமா;
நிர்வாணப்படுத்திப் பார்க்கும்
உலகத்தின் தந்திரமா!

கண்காட்சி உனக்கிட்டப் பெயர்
கலாச்சாரமா;
கண்களுக்குக் கிடைக்கும்
விபச்சாரமா!

கவர்ச்சிக் காட்டிக்
கிளர்ச்சியூட்ட நீ
என்ன போதையா;
வன்கொடுமைக்கு
அழைத்துச் செல்லும் பாதையா!

முன்னேறிவிட்டோம் என
முழக்கமிட்டுக் கொண்டு;
இன்னும் 33 சதவீதம்
கேட்கிறாய் இன்று!

கண்ணியம் காக்கும் பெண்மைக்கு
மருந்தொன்று உண்டு;
மணக்கும் இஸ்லாத்தைக் கொண்டு!
நுழைந்து விடு இன்று!
அரைக்குறை ஆடை
சுதந்திரமா;
நிர்வாணப்படுத்திப் பார்க்கும்
உலகத்தின் தந்திரமா!

கண்காட்சி உனக்கிட்டப் பெயர்
கலாச்சாரமா;
கண்களுக்குக் கிடைக்கும்
விபச்சாரமா!

கவர்ச்சிக் காட்டிக்
கிளர்ச்சியூட்ட நீ
என்ன போதையா;
வன்கொடுமைக்கு
அழைத்துச் செல்லும் பாதையா!

முன்னேறிவிட்டோம் என
முழக்கமிட்டுக் கொண்டு;
இன்னும் 33 சதவீதம்
கேட்கிறாய் இன்று!

கண்ணியம் காக்கும் பெண்மைக்கு
மருந்தொன்று உண்டு;
மணக்கும் இஸ்லாத்தைக் கொண்டு!
நுழைந்து விடு இன்று!

No comments:

Post a Comment