கைக்கூலி..


ஒப்பற்ற
ஒப்பனையில்லா
உன் பாசம்!

விழி முழுதும்
நீயானதால்
தழும்பிக் கொண்டு
தண்ணீர் சிந்தும்!

கை நிறையப்
பணம் இருந்தாலும்
மனம் மட்டும் கனக்கும்;
இதயத்தின் ஓர் இடுக்கில்
இறுக்கும்!

திட்டமிடாமல்  உனைத்
திட்டநினைக்கும் போது
சற்றென உதிக்கும் - உன்
கர்ப்பக் கால கலக்கம்!

எட்டி உதிக்கும்
நம் பிள்ளையை
தொட்டுப் பார்க்கச்
சொல்லி ரசிப்பாய்!

உன் பிரசவத்தை
நினைத்தாலே எழுந்து நிற்கும்
என் ரோமங்கள்;
இப்போது அதை நினைத்தாலும்
தவிடுப் பொடியாகும்
என் கோபங்கள்!

வெட்கித் தலைக்குனியும்
என் விழி இரண்டும் பூமிக்கு;
கனம் என உனை நினைத்துக் 
கைக்கூலி கேட்டதிற்கு!

ஒப்பற்ற
ஒப்பனையில்லா
உன் பாசம்!

விழி முழுதும்
நீயானதால்
தழும்பிக் கொண்டு
தண்ணீர் சிந்தும்!

கை நிறையப்
பணம் இருந்தாலும்
மனம் மட்டும் கனக்கும்;
இதயத்தின் ஓர் இடுக்கில்
இறுக்கும்!

திட்டமிடாமல்  உனைத்
திட்டநினைக்கும் போது
சற்றென உதிக்கும் - உன்
கர்ப்பக் கால கலக்கம்!

எட்டி உதிக்கும்
நம் பிள்ளையை
தொட்டுப் பார்க்கச்
சொல்லி ரசிப்பாய்!

உன் பிரசவத்தை
நினைத்தாலே எழுந்து நிற்கும்
என் ரோமங்கள்;
இப்போது அதை நினைத்தாலும்
தவிடுப் பொடியாகும்
என் கோபங்கள்!

வெட்கித் தலைக்குனியும்
என் விழி இரண்டும் பூமிக்கு;
கனம் என உனை நினைத்துக் 
கைக்கூலி கேட்டதிற்கு!

No comments:

Post a Comment