கனமானக் காரணம்
உறவுகளுடன்
இணைந்து வாழ்கிறோம்
இணையத்தில் மட்டும்;
பணயமாக பயண வாழ்க்கை!

குழந்தையின் எதிர்க்காலத்திற்கு
எங்களின் நிகழ்கால
முதலீடு வளைகுடா வாழ்வு!

விட்டுவந்தச் சொந்தங்கள்
மனதைத் தொட்டுக்கொண்டிருக்கும்;
விழிகளில் நீர் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும்!

வருஷத்திற்கு ஒரு முறை
வீசும் காற்றாய்  நாங்கள் நாட்டில்;
மூட்டை முடிச்சுடன்
மூட்டுவலிக்கு தைலமும்!

விதைப்போட்டிருக்கும் நரைமுடிகள்;
கட்டிப்பிடிக்க வேண்டிய பிள்ளைகளோ
கதைக்கேட்க எத்தனித்திருக்கும்
தந்தையைத் தாத்த என எண்ணி!

தவழும் வயதில் கண்ட
மழலை இன்றுத் தாவும் வயதில்;
நெருங்காத என் பிள்ளை
நொருங்கிப் போன நாங்கள்!

ஒட்டி உறவாடவே அரை மாதம்
ஒட்டியப்பின் வெட்டிவிடும் அவலம்!
கனமானக் காரணம்
பாலையில் வேலை!உறவுகளுடன்
இணைந்து வாழ்கிறோம்
இணையத்தில் மட்டும்;
பணயமாக பயண வாழ்க்கை!

குழந்தையின் எதிர்க்காலத்திற்கு
எங்களின் நிகழ்கால
முதலீடு வளைகுடா வாழ்வு!

விட்டுவந்தச் சொந்தங்கள்
மனதைத் தொட்டுக்கொண்டிருக்கும்;
விழிகளில் நீர் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும்!

வருஷத்திற்கு ஒரு முறை
வீசும் காற்றாய்  நாங்கள் நாட்டில்;
மூட்டை முடிச்சுடன்
மூட்டுவலிக்கு தைலமும்!

விதைப்போட்டிருக்கும் நரைமுடிகள்;
கட்டிப்பிடிக்க வேண்டிய பிள்ளைகளோ
கதைக்கேட்க எத்தனித்திருக்கும்
தந்தையைத் தாத்த என எண்ணி!

தவழும் வயதில் கண்ட
மழலை இன்றுத் தாவும் வயதில்;
நெருங்காத என் பிள்ளை
நொருங்கிப் போன நாங்கள்!

ஒட்டி உறவாடவே அரை மாதம்
ஒட்டியப்பின் வெட்டிவிடும் அவலம்!
கனமானக் காரணம்
பாலையில் வேலை!

1 comment: