காவித் தீவிரவாதம்..


அவசர அறிவிப்பில்
அகப்பட்டுக் கொண்டாயோ;
புதருக்குள் ஒளிந்திருந்த உன்
காவிப் போர்வை
காற்றில் பறக்கிறதா!

ஒப்பனைக்கு ஒப்பிக்கும்
ஒலிப்பெருக்கி அலறும்;
இந்துமதம் வேறு
தீவிரவாதம் வேறு!

இனிக்கும் உனக்கு
இளித்துக்கொண்டுக்  கூறும்
இஸ்லாமியத்
தீவிரவாதம் என்று!

போட்டிப் போட்டு
வாட்டி எடுக்கும்
பத்திரிக்கையும் சேர்ந்து;
காட்டிக் கொடுத்த
கயவர்களைக்
காவியத் தலைவன் என்று!

மதம் வேறு
தீவிரவாதம் வேறு
என்ன அருமை உன் கூற்று!

அகம் முழுதும் பகைக்கொண்டு
வகை வகையாப்
பொய்யைக் கொண்டு
வர்ணம் தீட்டும்
உன் தூரிகையை மாற்று!

அவசர அறிவிப்பில்
அகப்பட்டுக் கொண்டாயோ;
புதருக்குள் ஒளிந்திருந்த உன்
காவிப் போர்வை
காற்றில் பறக்கிறதா!

ஒப்பனைக்கு ஒப்பிக்கும்
ஒலிப்பெருக்கி அலறும்;
இந்துமதம் வேறு
தீவிரவாதம் வேறு!

இனிக்கும் உனக்கு
இளித்துக்கொண்டுக்  கூறும்
இஸ்லாமியத்
தீவிரவாதம் என்று!

போட்டிப் போட்டு
வாட்டி எடுக்கும்
பத்திரிக்கையும் சேர்ந்து;
காட்டிக் கொடுத்த
கயவர்களைக்
காவியத் தலைவன் என்று!

மதம் வேறு
தீவிரவாதம் வேறு
என்ன அருமை உன் கூற்று!

அகம் முழுதும் பகைக்கொண்டு
வகை வகையாப்
பொய்யைக் கொண்டு
வர்ணம் தீட்டும்
உன் தூரிகையை மாற்று!

1 comment: