மடிப் பிச்சை..தடுத்த ஒன்றை
கொடுக்கச் சொல்லிக்
கேட்கிறாய்;
கொடுக்க மறுத்தால்
மணக்க மறுக்கிறாய்!

நீ பட்டம் பெற்றதிற்கு
விலையாய் கூலிக்
கேட்கிறாய் - நான்
கொடுக்காவிட்டால்
எனக்கு பட்டம் கொடுக்கிறாய்!

மணத்திற்கு முன்னே
மடிப்பிச்சைக் 
கேட்கிறாய்;
கொடுத்ததிற்க்குப் பின்னே
அதிகாரம் தொடுக்கிறாய்!

பணம் கொடுத்து உன்னை
மணம் முடிப்பதற்குப்
பெயர் திருமணமா;
இல்லை
பணம் செலுத்திப்
பணிப் புரியும்
தனியார் நிறுவனமா!


தடுத்த ஒன்றை
கொடுக்கச் சொல்லிக்
கேட்கிறாய்;
கொடுக்க மறுத்தால்
மணக்க மறுக்கிறாய்!

நீ பட்டம் பெற்றதிற்கு
விலையாய் கூலிக்
கேட்கிறாய் - நான்
கொடுக்காவிட்டால்
எனக்கு பட்டம் கொடுக்கிறாய்!

மணத்திற்கு முன்னே
மடிப்பிச்சைக் 
கேட்கிறாய்;
கொடுத்ததிற்க்குப் பின்னே
அதிகாரம் தொடுக்கிறாய்!

பணம் கொடுத்து உன்னை
மணம் முடிப்பதற்குப்
பெயர் திருமணமா;
இல்லை
பணம் செலுத்திப்
பணிப் புரியும்
தனியார் நிறுவனமா!

No comments:

Post a Comment