என் பிள்ளை..


மடிக்கணிணியை
மடியில் தாலாட்ட;
தலையாட்ட வேண்டிய
என் மழலை ஒலியாக!

ஓடிந்துப்போன என்
குரலைக் கேட்க முடியாமல்
என் தாரத்திடம்
தாரை வார்த்துவிட்டுத்;
தாவி விடும்!

விழிகளால் மிரட்டி;
விரல்களால் விரட்டி;
கொஞ்சும் குழந்தைக்;
கைதியாக கதைக்கும்;
நெஞ்சு வெடிக்கும்!

ம்மட்டுமே பதிலாய்;
ஒற்றை வார்த்தையில்;
குற்றவாளியாக நான்;
அடுத்த வார்த்தைக்கு
ஏங்கும் என் மனம்!

முட்டும் கண்ணீர்;
கன்னத்தைத் தொட்டதால்;
மெதுவாய் உரைப்பேன்;
அம்மாவிடம் கொடு;
மெளனமாய் அடிமனதில்
அழுதுக்கொண்டு!

மடிக்கணிணியை
மடியில் தாலாட்ட;
தலையாட்ட வேண்டிய
என் மழலை ஒலியாக!

ஓடிந்துப்போன என்
குரலைக் கேட்க முடியாமல்
என் தாரத்திடம்
தாரை வார்த்துவிட்டுத்;
தாவி விடும்!

விழிகளால் மிரட்டி;
விரல்களால் விரட்டி;
கொஞ்சும் குழந்தைக்;
கைதியாக கதைக்கும்;
நெஞ்சு வெடிக்கும்!

ம்மட்டுமே பதிலாய்;
ஒற்றை வார்த்தையில்;
குற்றவாளியாக நான்;
அடுத்த வார்த்தைக்கு
ஏங்கும் என் மனம்!

முட்டும் கண்ணீர்;
கன்னத்தைத் தொட்டதால்;
மெதுவாய் உரைப்பேன்;
அம்மாவிடம் கொடு;
மெளனமாய் அடிமனதில்
அழுதுக்கொண்டு!

No comments:

Post a Comment