இஸ்லாத்தின் பக்கம்..


வண்ணங்கள்
வரிசையில் நின்றாலும்;
எண்ணங்கள் நசுக்கிவிடும்;
பிரிவினையைப் பொசுக்கிவிடும்!

தள்ளாடும் போதையில்லை;
தள்ளிவிடும் பேதையில்லை;
ஒதுக்கிவைக்கும் சாதியில்லை;
கண்டுப்பிடிக்க இதில்
குறையில்லை!   

அன்பிற்கு முன்னுரை;
தவிடுப்பொடியாகும் வன்முறை;
மனிதன் வாழச் செய்முறை;
அழகாகச் சொல்லும் விதிமுறை!

அனைத்திற்கும் சட்டமுண்டு;
தவறுச் செய்தால் தண்டனையுண்டு;
எடுத்துரைக்கும் மறையுண்டு;
ஏற்று நடந்தால் சுவனமுண்டு!

நுகர்ந்துவிட்டால் மணம் வீசும்;
நுழைந்துவிட்டால்
அமைதி அலை வீசும்;
எட்டி நின்றுப் பார்த்தால்
மனம் தடுமாறும்;
எட்டு வைத்து வா;
இஸ்லாத்தின் பக்கம்
மனம் மாறும்!

வண்ணங்கள்
வரிசையில் நின்றாலும்;
எண்ணங்கள் நசுக்கிவிடும்;
பிரிவினையைப் பொசுக்கிவிடும்!

தள்ளாடும் போதையில்லை;
தள்ளிவிடும் பேதையில்லை;
ஒதுக்கிவைக்கும் சாதியில்லை;
கண்டுப்பிடிக்க இதில்
குறையில்லை!   

அன்பிற்கு முன்னுரை;
தவிடுப்பொடியாகும் வன்முறை;
மனிதன் வாழச் செய்முறை;
அழகாகச் சொல்லும் விதிமுறை!

அனைத்திற்கும் சட்டமுண்டு;
தவறுச் செய்தால் தண்டனையுண்டு;
எடுத்துரைக்கும் மறையுண்டு;
ஏற்று நடந்தால் சுவனமுண்டு!

நுகர்ந்துவிட்டால் மணம் வீசும்;
நுழைந்துவிட்டால்
அமைதி அலை வீசும்;
எட்டி நின்றுப் பார்த்தால்
மனம் தடுமாறும்;
எட்டு வைத்து வா;
இஸ்லாத்தின் பக்கம்
மனம் மாறும்!

No comments:

Post a Comment