இஸ்லாமியனின் தாடி


தொங்கும் தலை
ரோமங்களைக் கண்டுத்
தோணாது எவருக்கும்;
அரைக்குறை
ஆடைகளால்
கிள்ளிவிடும் இளமைக்கு;
தூண்டில் போடும்;
கவர்ச்சிக்குக் கரம்
கொடுப்பார்கள் யாவருக்கும்!

விமான நிலையங்களும்
இரயில் நிலையங்களும்
பரப்பரப்பாகும்;
மிரண்டுப்போய்
பாவமாய் என் தாடி!

சோதனைகள் இல்லாமலே;
தாடியைக் கண்டு;
தடவியல் செய்யும்
சாதனைகள் இங்கே!
மாற்றுச் சகோதரர்களின்
தாடைகளை முட்டிக்கொண்டு
மொட்டு விட்டால் மட்டும்;
அழகு;அறிவாளிகள்;
பட்டங்களும் பட்டயங்களும்!

புரியாதப் புதிராய்
விடைக் கிடைக்காமல்;
வினாவோடு;
உலா வந்த எனக்கு;
வெல்லமாய்;
மெல்லமாய் வந்தப் பதில்;

தவறேதுமில்லைத் தாடியின் மேல்;
தவறி இஸ்லாமியனின்
தாடைக்குத் துணை
வந்ததால்தான் இந்த வினை!

தொங்கும் தலை
ரோமங்களைக் கண்டுத்
தோணாது எவருக்கும்;
அரைக்குறை
ஆடைகளால்
கிள்ளிவிடும் இளமைக்கு;
தூண்டில் போடும்;
கவர்ச்சிக்குக் கரம்
கொடுப்பார்கள் யாவருக்கும்!

விமான நிலையங்களும்
இரயில் நிலையங்களும்
பரப்பரப்பாகும்;
மிரண்டுப்போய்
பாவமாய் என் தாடி!

சோதனைகள் இல்லாமலே;
தாடியைக் கண்டு;
தடவியல் செய்யும்
சாதனைகள் இங்கே!
மாற்றுச் சகோதரர்களின்
தாடைகளை முட்டிக்கொண்டு
மொட்டு விட்டால் மட்டும்;
அழகு;அறிவாளிகள்;
பட்டங்களும் பட்டயங்களும்!

புரியாதப் புதிராய்
விடைக் கிடைக்காமல்;
வினாவோடு;
உலா வந்த எனக்கு;
வெல்லமாய்;
மெல்லமாய் வந்தப் பதில்;

தவறேதுமில்லைத் தாடியின் மேல்;
தவறி இஸ்லாமியனின்
தாடைக்குத் துணை
வந்ததால்தான் இந்த வினை!

1 comment:

  1. மொஹம்மத் சித்திக்December 11, 2010 at 2:02 PM

    முற்றிலும் உண்மையான விடயம் .

    ReplyDelete