அனுபவம்


வெடிக்கும் இளமைக்கு
முன்னே ஓரமாய்
ஓய்வாக;
இரத்தம் சூடு ஏறி;
முதுமை என்றப் பட்டம்
பெற்ற அனுபவம் நான்!

பழக்கப்பட்ட விசயங்கள்
பக்குவமாய் என்னிடம்;
அவசரத்திற்குக் கடிவாளமிட்டு;
பதற்றத்திற்கு முலாமிட்டு;
மூடி இடாமல்
திறந்திருக்கும் என் முகம்!

முதுமை எண்ணும்
போர்வைக்கொண்டு;
முடித்துவைக்கக்
என்னைக் கொண்டு;
கட்டியணைக்கும்
கரங்கள்;
என்னைத் தொட்டுப்பார்க்கத்
துடிக்கும் மனங்கள்!

பட்டுத்தெளியப்
பயன்பாட்டாய் நான்;
ஒருமுறைப்
பட்டால்தான் தெரியும்
நான் யார்!

வெடிக்கும் இளமைக்கு
முன்னே ஓரமாய்
ஓய்வாக;
இரத்தம் சூடு ஏறி;
முதுமை என்றப் பட்டம்
பெற்ற அனுபவம் நான்!

பழக்கப்பட்ட விசயங்கள்
பக்குவமாய் என்னிடம்;
அவசரத்திற்குக் கடிவாளமிட்டு;
பதற்றத்திற்கு முலாமிட்டு;
மூடி இடாமல்
திறந்திருக்கும் என் முகம்!

முதுமை எண்ணும்
போர்வைக்கொண்டு;
முடித்துவைக்கக்
என்னைக் கொண்டு;
கட்டியணைக்கும்
கரங்கள்;
என்னைத் தொட்டுப்பார்க்கத்
துடிக்கும் மனங்கள்!

பட்டுத்தெளியப்
பயன்பாட்டாய் நான்;
ஒருமுறைப்
பட்டால்தான் தெரியும்
நான் யார்!

No comments:

Post a Comment