இக்கறைக்கு..


பம்பரமும்
கோலியும் விளையாடும்
அண்ணன்களுடன்
போட்டியிடமுடியாமல்
ஒரத்தில்;
ஏறாத வயதைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

ஒற்றை மிதிவண்டியின்
சக்கரத்தில்
ஊரைச் சுற்றி
உலாவரும் போது;
மிதிவண்டியிலே ரோந்துவரும்
முதியோனைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பாடத்தால் மூளையை
திணறடிக்கும்;
பள்ளியைக் கண்டுவிட்டு;
கல்லூரியைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பட்டங்களைப்
பெறுவதற்கு முன்னே;
முண்டியடித்த
நினைவுகள் ஏக்கமாய்
உழைக்க வேண்டுமென!

உழைத்து அழுத்து;
ஒய்வூதியம்
பெறும் போது;
மழலையைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பம்பரமும்
கோலியும் விளையாடும்
அண்ணன்களுடன்
போட்டியிடமுடியாமல்
ஒரத்தில்;
ஏறாத வயதைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

ஒற்றை மிதிவண்டியின்
சக்கரத்தில்
ஊரைச் சுற்றி
உலாவரும் போது;
மிதிவண்டியிலே ரோந்துவரும்
முதியோனைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பாடத்தால் மூளையை
திணறடிக்கும்;
பள்ளியைக் கண்டுவிட்டு;
கல்லூரியைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பட்டங்களைப்
பெறுவதற்கு முன்னே;
முண்டியடித்த
நினைவுகள் ஏக்கமாய்
உழைக்க வேண்டுமென!

உழைத்து அழுத்து;
ஒய்வூதியம்
பெறும் போது;
மழலையைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

1 comment: