ஒதுக்கப்பட்ட..


ஓட்டமெடுக்கும்
உலகத்தின் வேகத்தில்;
ஓட்டை விழுந்த
மனிதனின் பலம்!

சுருங்கிப்போன நேரத்தால்
பல்கிவிட்ட
அவசர உணவு;
ஒவ்வாமை வந்தாலும்
ஓரத்தில்தான் பழம்!

நோயாளிகளின்
உணவு என
முத்திரையிடப்பட்டச்
சத்துக்கள் செறிந்த
ஆகாரம்!

ஓட்டமெடுக்கும்
உலகத்தின் வேகத்தில்;
ஓட்டை விழுந்த
மனிதனின் பலம்!

சுருங்கிப்போன நேரத்தால்
பல்கிவிட்ட
அவசர உணவு;
ஒவ்வாமை வந்தாலும்
ஓரத்தில்தான் பழம்!

நோயாளிகளின்
உணவு என
முத்திரையிடப்பட்டச்
சத்துக்கள் செறிந்த
ஆகாரம்!

No comments:

Post a Comment