விவசாயி..


கையைக் கடிக்கும் செலவைத்;
திருப்பிக் கடித்து;
விளைச்சல் கண்டப்பின்;
பயிரிட மீண்டும்;
செலவிற்குக் கையைக்
கொடுக்க!

எருவுகளை மண்ணின்
கருவுக்குச் செலுத்த;
மாநிலங்கள்
நிலங்களுக்கான நீரை ஏமாற்ற;
கருச்சிதைவுகள்
கண்ணிற்குத் தெரியாமல்!

பசுமை நீர்த்துப்போய்;
கட்டிட மனைக்குப்
பலியாகிப்போய்;
விதைத் தூவிய இடங்கள்;
மலடாகி;
கல்லுக்கும் ஜல்லிக்கும்
வாக்கப்பட்டு;
வீடாக!

கையைக் கடிக்கும் செலவைத்;
திருப்பிக் கடித்து;
விளைச்சல் கண்டப்பின்;
பயிரிட மீண்டும்;
செலவிற்குக் கையைக்
கொடுக்க!

எருவுகளை மண்ணின்
கருவுக்குச் செலுத்த;
மாநிலங்கள்
நிலங்களுக்கான நீரை ஏமாற்ற;
கருச்சிதைவுகள்
கண்ணிற்குத் தெரியாமல்!

பசுமை நீர்த்துப்போய்;
கட்டிட மனைக்குப்
பலியாகிப்போய்;
விதைத் தூவிய இடங்கள்;
மலடாகி;
கல்லுக்கும் ஜல்லிக்கும்
வாக்கப்பட்டு;
வீடாக!

No comments:

Post a Comment