பட்டினி...


ஏங்கிப்போன
விழிகளும்;
தூங்க மறுக்கும்
வயிறும்;
பேசிக்கொள்ளும் மொழி;
பசி!

அடிவயிறு அலற;
முதுகுத்தண்டு
நிமிர மறுக்க;
மென்றுத் திண்ணும்;
குடல்களும்
கூப்பாடுப்போடும்;
சாப்பாடுப்போட
ஆளில்லாததால்!

ஏங்கிப்போன
விழிகளும்;
தூங்க மறுக்கும்
வயிறும்;
பேசிக்கொள்ளும் மொழி;
பசி!

அடிவயிறு அலற;
முதுகுத்தண்டு
நிமிர மறுக்க;
மென்றுத் திண்ணும்;
குடல்களும்
கூப்பாடுப்போடும்;
சாப்பாடுப்போட
ஆளில்லாததால்!

No comments:

Post a Comment