அமைதி


இறுகிப்போன
இதயமும் இளகி நிற்கும்;
இஸ்லாத்தை அறிந்தப்பின்னே
உருகி நிற்கும்;

வழிந்தோடும்
விழியின் நீரும்;
செவியின் ஓரம்
சிலிர்க்கச் செய்யும்;
நாவு உரக்கச் சொல்லும்;
ஓரிறையை அழுத்திச்சொல்லும்!

அடக்கியாளும்
சினத்திற்கு;
வீரன் என்றப் பட்டம் கிட்டும்;
கோழை என்றெண்ணி;
சீண்டிப்பார்க்கும் தலையில்
கொட்டச் சொல்லும்!

அழகுப்படுத்த ஆடையை
ஒழுங்குப்படுத்தக் கற்றுத்தரும்;
இறை நம்பிக்கையோடு
இறந்துப்போனால் சுவர்க்கத்தைப்
பெற்றுத்தரும்!

முற்றும் துறந்த
முனி வேஷத்திற்குத் தடையுண்டு;
உறவினரோடு ஒன்றிவாழ்ந்தால்
கனக்கும் தராசில் எடையுண்டு!

இறுகிப்போன
இதயமும் இளகி நிற்கும்;
இஸ்லாத்தை அறிந்தப்பின்னே
உருகி நிற்கும்;

வழிந்தோடும்
விழியின் நீரும்;
செவியின் ஓரம்
சிலிர்க்கச் செய்யும்;
நாவு உரக்கச் சொல்லும்;
ஓரிறையை அழுத்திச்சொல்லும்!

அடக்கியாளும்
சினத்திற்கு;
வீரன் என்றப் பட்டம் கிட்டும்;
கோழை என்றெண்ணி;
சீண்டிப்பார்க்கும் தலையில்
கொட்டச் சொல்லும்!

அழகுப்படுத்த ஆடையை
ஒழுங்குப்படுத்தக் கற்றுத்தரும்;
இறை நம்பிக்கையோடு
இறந்துப்போனால் சுவர்க்கத்தைப்
பெற்றுத்தரும்!

முற்றும் துறந்த
முனி வேஷத்திற்குத் தடையுண்டு;
உறவினரோடு ஒன்றிவாழ்ந்தால்
கனக்கும் தராசில் எடையுண்டு!

No comments:

Post a Comment