ஊழல்..


கடமைகளைக்
கருவறுக்க;
கறுப்புப் பணம்
உருவெடுக்க;
பாமரன் கண்ணீர் வடிக்க!

ஆகாதக் காரியங்களை
ஆட்டிப்படைக்க;
ஆடாதத் தலையும்
அசைந்தாடுமே;
ஊழல்கள் கூத்தாடுமே!

வளரும் தேசத்தை
முடமாக்கும்;
அதிகாரம் வர்க்கம்
இசைந்தாடும்;
பொதுமக்கள்
வசைப்பாடும்!

பண முதலைகள்
பிரகாசிக்க;
ஊழல் பெருச்சாளிகள்
பெருத்து நிற்க;
பாவப்பட்ட விலங்கினங்கள்
பலிக்கடாவாய்;
சொல்லிக்காட்ட உதாரணமாய்!

கடமைகளைக்
கருவறுக்க;
கறுப்புப் பணம்
உருவெடுக்க;
பாமரன் கண்ணீர் வடிக்க!

ஆகாதக் காரியங்களை
ஆட்டிப்படைக்க;
ஆடாதத் தலையும்
அசைந்தாடுமே;
ஊழல்கள் கூத்தாடுமே!

வளரும் தேசத்தை
முடமாக்கும்;
அதிகாரம் வர்க்கம்
இசைந்தாடும்;
பொதுமக்கள்
வசைப்பாடும்!

பண முதலைகள்
பிரகாசிக்க;
ஊழல் பெருச்சாளிகள்
பெருத்து நிற்க;
பாவப்பட்ட விலங்கினங்கள்
பலிக்கடாவாய்;
சொல்லிக்காட்ட உதாரணமாய்!

No comments:

Post a Comment