அவள் அப்படித்தான்


இடுப்பைக் காட்டிச்
சேலைக் கட்டி;
இமைகள் வண்டுகளாய்
ஊறும்போது;
இழுத்துச் சொருகிக்
கொள்ளும் பாவை!

மார்பை மறைக்கும்
துப்பாட்டாக்கள் ;
கழுத்தை மட்டும்
சுற்றிக்கொள்ள;
விட்டில் பூச்சிக்
களவுக் கண்கள்
உளவுக்குச் செல்ல;
அனைத்தும் தெரிந்து;
அன்ன நடைப்போடும்
பெண்மை!

இறுக்கப்பிடிக்கும்
ஆடைகளில்;
இறுகிப்போய்;
சலசலக்கும் துணிகளில்;
உறுப்புகளை
பார்வையின் விற்பனைக்குத்
தந்துச் செல்லும் பேதை!

உள்ளுக்குள் உறுத்தல்
இருந்தால்
விழிகள் விகாரமாகத்தான்
காட்சித்தரும் என்று;
ஆண்மையைப்
பதம் பார்க்கும்;
பெண்மைச்
சிரித்துக்கொண்டேச் செல்லும்!

இடுப்பைக் காட்டிச்
சேலைக் கட்டி;
இமைகள் வண்டுகளாய்
ஊறும்போது;
இழுத்துச் சொருகிக்
கொள்ளும் பாவை!

மார்பை மறைக்கும்
துப்பாட்டாக்கள் ;
கழுத்தை மட்டும்
சுற்றிக்கொள்ள;
விட்டில் பூச்சிக்
களவுக் கண்கள்
உளவுக்குச் செல்ல;
அனைத்தும் தெரிந்து;
அன்ன நடைப்போடும்
பெண்மை!

இறுக்கப்பிடிக்கும்
ஆடைகளில்;
இறுகிப்போய்;
சலசலக்கும் துணிகளில்;
உறுப்புகளை
பார்வையின் விற்பனைக்குத்
தந்துச் செல்லும் பேதை!

உள்ளுக்குள் உறுத்தல்
இருந்தால்
விழிகள் விகாரமாகத்தான்
காட்சித்தரும் என்று;
ஆண்மையைப்
பதம் பார்க்கும்;
பெண்மைச்
சிரித்துக்கொண்டேச் செல்லும்!

No comments:

Post a Comment