நவீனக் கட்டணக்..


தேகத்தைக் கெடுக்கும்
மூச்சுப்பயிற்சிக் கூடம்;
முகத்தோடுச் சேர்த்து
மூக்கையும் சுளிக்கச் செய்யும்!

முகப்பின் வர்ணங்களால்
விழிகளை ஏமாற்றி;
நவீனம் என்ற ஒர்
வரியில் விலை
மட்டும் ஏற்றம்;
ஒன்றில் இருந்து இரண்டு!

கைக்குட்டைக்
கைக் கொடுக்க;
முகம் மூடி;
கொள்ளையர்கள் போல்!

தேகத்தைக் கெடுக்கும்
மூச்சுப்பயிற்சிக் கூடம்;
முகத்தோடுச் சேர்த்து
மூக்கையும் சுளிக்கச் செய்யும்!

முகப்பின் வர்ணங்களால்
விழிகளை ஏமாற்றி;
நவீனம் என்ற ஒர்
வரியில் விலை
மட்டும் ஏற்றம்;
ஒன்றில் இருந்து இரண்டு!

கைக்குட்டைக்
கைக் கொடுக்க;
முகம் மூடி;
கொள்ளையர்கள் போல்!

No comments:

Post a Comment