தியாகத்தின் நிறம் பச்சைஅடிமைப்பட்ட உரிமையை
மீட்டெடுக்கக் 
கொண்ட மோகம்;
தேகங்களில் சுதந்திரத்தாகம்!

அனல் பறக்கக்;
கனல் கொண்டக்
கரத்தில் எதிரிகளைச்
சல்லடையாக்கச்
சில்லறைக்கு மயங்காத வீரம்!

தியாகத்திற்குப்
பச்சை நிறமிட்டு;
எச்சங்களைத் துச்சமாக்கிச்;
சொர்க்கத்திற்கு நுழைவாயிலான
விடுதலை வேட்கை!

எங்கள் தியாகங்கள்;
துரோகமானக் சோகக்கதை;
அந்நியனை விரட்டிய
நாங்கள் அந்நியமாய்;
கழுத்தறுக்கப்பட்டு;
ஓதுக்கப்பட்ட
ஓரவஞ்சனையின் ஓலம்!

முழக்கங்கள்
முடக்கப்பட்டு;
சரித்திரங்கள் மறைக்கப்பட்ட;
ஓரத்திலிருந்து;
ஓதுக்கப்பட்ட ஓர்
இஸ்லாமியனின் அடிக்குரல்!


அடிமைப்பட்ட உரிமையை
மீட்டெடுக்கக் 
கொண்ட மோகம்;
தேகங்களில் சுதந்திரத்தாகம்!

அனல் பறக்கக்;
கனல் கொண்டக்
கரத்தில் எதிரிகளைச்
சல்லடையாக்கச்
சில்லறைக்கு மயங்காத வீரம்!

தியாகத்திற்குப்
பச்சை நிறமிட்டு;
எச்சங்களைத் துச்சமாக்கிச்;
சொர்க்கத்திற்கு நுழைவாயிலான
விடுதலை வேட்கை!

எங்கள் தியாகங்கள்;
துரோகமானக் சோகக்கதை;
அந்நியனை விரட்டிய
நாங்கள் அந்நியமாய்;
கழுத்தறுக்கப்பட்டு;
ஓதுக்கப்பட்ட
ஓரவஞ்சனையின் ஓலம்!

முழக்கங்கள்
முடக்கப்பட்டு;
சரித்திரங்கள் மறைக்கப்பட்ட;
ஓரத்திலிருந்து;
ஓதுக்கப்பட்ட ஓர்
இஸ்லாமியனின் அடிக்குரல்!

No comments:

Post a Comment