பெட்ரோல்..


பனிப்போரை
எரியவிட்டுச்
சாதனைக்கண்டு;
உலக நாடுகளை;
போர்கொடி ஏந்தச்செய்தப்
பெருமைப் பெற்ற
பெட்ரோல்!

வாகனங்களின்
வயிற்றுக்கு உணவாக;
சாமானியனின்
வருமானத்திற்குப்
பொடிவைத்துப்
புகையவைக்கும்
போர் ஆயுதம்!

புரியாதப்
புள்ளி விவரங்கள்
புருவத்தை பிரிக்க;
எரிப்பொருள் விலை
தீயாய் பற்றி எரிய;
மக்களின் வயிறும்
சேர்ந்துக்கொண்டு!

பனிப்போரை
எரியவிட்டுச்
சாதனைக்கண்டு;
உலக நாடுகளை;
போர்கொடி ஏந்தச்செய்தப்
பெருமைப் பெற்ற
பெட்ரோல்!

வாகனங்களின்
வயிற்றுக்கு உணவாக;
சாமானியனின்
வருமானத்திற்குப்
பொடிவைத்துப்
புகையவைக்கும்
போர் ஆயுதம்!

புரியாதப்
புள்ளி விவரங்கள்
புருவத்தை பிரிக்க;
எரிப்பொருள் விலை
தீயாய் பற்றி எரிய;
மக்களின் வயிறும்
சேர்ந்துக்கொண்டு!

1 comment:

  1. கூகுள்" தரும் தகவல் வகைப்படுத்தல் - http://mytamilpeople.blogspot.in/2012/05/google-introducing-knowledge-graph.html

    ReplyDelete