ஒற்றுமைக் கயிற்றை ..கரம் கொண்டு கரம் சேர்போம்
இனம் கண்டு இணை சேர்வோம்;
ஒற்றுமைக் கயிற்றை
உயர்த்திடுவோம்;
வேற்றுமையைக் கருவருத்திடுவோம்!

இனியும் தாமதித்தால்
இனிக்காது நம் வாழ்வு;
தயக்கம் ஏதும் காட்டாது
இயக்கமது சேரட்டும்!

ஒங்கி ஒங்கி ஒலிக்கட்டும்
பூகோளத்தின் மூலை வரை சேரட்டும்;
எதிரிகளின் மூளையைப் போய் எட்டட்டும்!

தனித்து வெறுத்து நின்றதுப்போதும்
இனி
துளிர்த்து துணிந்து எழுந்திடுவோம்!

கட்டிப் புரண்டதுப்போதும்
எதிரியின்
கொட்டத்தை அடக்கிடுவோம் நாளும்!


கரம் கொண்டு கரம் சேர்போம்
இனம் கண்டு இணை சேர்வோம்;
ஒற்றுமைக் கயிற்றை
உயர்த்திடுவோம்;
வேற்றுமையைக் கருவருத்திடுவோம்!

இனியும் தாமதித்தால்
இனிக்காது நம் வாழ்வு;
தயக்கம் ஏதும் காட்டாது
இயக்கமது சேரட்டும்!

ஒங்கி ஒங்கி ஒலிக்கட்டும்
பூகோளத்தின் மூலை வரை சேரட்டும்;
எதிரிகளின் மூளையைப் போய் எட்டட்டும்!

தனித்து வெறுத்து நின்றதுப்போதும்
இனி
துளிர்த்து துணிந்து எழுந்திடுவோம்!

கட்டிப் புரண்டதுப்போதும்
எதிரியின்
கொட்டத்தை அடக்கிடுவோம் நாளும்!

No comments:

Post a Comment