முட்ட விட்டு ...


இருதரப்பிற்கும் உள்ளது
இணையத்தளம் கொண்டது;
மாறி மாறி பூசிக்கொள்வோம்
மாற்றி மாற்றி அடித்துக் கொள்வோம்!

கொட்டித் தீர்ப்போம்
முட்டி மோதியக் கதையை;
கட்டுக் கதை ஏதும் இல்லையென
கடிவாளமும் போடுவோம்!

தட்டச்சி தெறிக்கும்
கண்கள் கோபத்தில் சிவக்கும்;
பதில் தரச்சொல்லி தலையே வெடிக்கும்!

எதற்கெடுத்தாலும் குறை சொல்ல
ஒரு கூட்டம் உண்டு;
மகிழ்ச்சியில் துள்ளிக் குதிக்கும்
உளவுத்துறை இதைக் கண்டு!

முட்ட விட்டு வேடிக்கைப்
பார்ப்பது யாரென்று தெரியாது;
முத்தமிட்டு அனைத்துக்கொள்ளும்
நாளொன்றும் கிடையாதா!

மனம் மகிழும்
காவிகளுக்கு கைக்காரியம் குறைவு;
எப்போது எட்டுமோ
என் சமுதாயம் தெளிவு!

ஒன்றாக வேண்டுமென
ஒருக் கூட்டம் நினைக்கும்;
முடியாதோ இவ்வேதனை
மனம் பதைப் பதைக்கும்!

இருதரப்பிற்கும் உள்ளது
இணையத்தளம் கொண்டது;
மாறி மாறி பூசிக்கொள்வோம்
மாற்றி மாற்றி அடித்துக் கொள்வோம்!

கொட்டித் தீர்ப்போம்
முட்டி மோதியக் கதையை;
கட்டுக் கதை ஏதும் இல்லையென
கடிவாளமும் போடுவோம்!

தட்டச்சி தெறிக்கும்
கண்கள் கோபத்தில் சிவக்கும்;
பதில் தரச்சொல்லி தலையே வெடிக்கும்!

எதற்கெடுத்தாலும் குறை சொல்ல
ஒரு கூட்டம் உண்டு;
மகிழ்ச்சியில் துள்ளிக் குதிக்கும்
உளவுத்துறை இதைக் கண்டு!

முட்ட விட்டு வேடிக்கைப்
பார்ப்பது யாரென்று தெரியாது;
முத்தமிட்டு அனைத்துக்கொள்ளும்
நாளொன்றும் கிடையாதா!

மனம் மகிழும்
காவிகளுக்கு கைக்காரியம் குறைவு;
எப்போது எட்டுமோ
என் சமுதாயம் தெளிவு!

ஒன்றாக வேண்டுமென
ஒருக் கூட்டம் நினைக்கும்;
முடியாதோ இவ்வேதனை
மனம் பதைப் பதைக்கும்!

No comments:

Post a Comment