பத்தினிக் கூட்டம்..எரியும் நெஞ்சிக்குள்
அணையா நெருப்பு;
கனல் கொண்ட
காகிதமாய் நித்தமும்
முத்தமிடும் சப்தமில்லா
ஒரு இன சுத்தகரிப்பு!

பனிக்கொண்ட மலையிலே
வலிக்கொண்ட குடிமகன்;
காயாதோ எங்கள் ரணம்
போகாதோ எங்கள் துயரம்!

முகத்தைக் காட்டவே வெட்கப்படும்
பத்தினிக் கூட்டம் இன்று
படியிறங்கி பழிதீர்க்க 
கற்களுடன் நாங்கள்!

மரணம் கொண்டாலும்
மனம் உகந்து ஏற்றிடுவோம்;
மானம் போகும் என்றிருந்தால்
ஜகத்தினை எதிர்த்துடுவோம்!

சில்லென்ற மலைகள்
சிலிர்கட்டும்;
பனி நிறைந்தப் பகுதி
சூடேறட்டும்;

குண்டு மழையிட்டாலும்
சோரம் போகமாட்டோம்;
தக்பீர் முழங்கும் வரை
சோர்ந்துப் போகமாட்டோம்!

என்னோடு முடியட்டும்
இந்த நாசம்;
வருங்காலமாவது  நுகரட்டும்
சுதந்திர சுவாசம்!


எரியும் நெஞ்சிக்குள்
அணையா நெருப்பு;
கனல் கொண்ட
காகிதமாய் நித்தமும்
முத்தமிடும் சப்தமில்லா
ஒரு இன சுத்தகரிப்பு!

பனிக்கொண்ட மலையிலே
வலிக்கொண்ட குடிமகன்;
காயாதோ எங்கள் ரணம்
போகாதோ எங்கள் துயரம்!

முகத்தைக் காட்டவே வெட்கப்படும்
பத்தினிக் கூட்டம் இன்று
படியிறங்கி பழிதீர்க்க 
கற்களுடன் நாங்கள்!

மரணம் கொண்டாலும்
மனம் உகந்து ஏற்றிடுவோம்;
மானம் போகும் என்றிருந்தால்
ஜகத்தினை எதிர்த்துடுவோம்!

சில்லென்ற மலைகள்
சிலிர்கட்டும்;
பனி நிறைந்தப் பகுதி
சூடேறட்டும்;

குண்டு மழையிட்டாலும்
சோரம் போகமாட்டோம்;
தக்பீர் முழங்கும் வரை
சோர்ந்துப் போகமாட்டோம்!

என்னோடு முடியட்டும்
இந்த நாசம்;
வருங்காலமாவது  நுகரட்டும்
சுதந்திர சுவாசம்!

No comments:

Post a Comment