துடைத்துவிட்டுச் செல்லும் ..விக்கித்து நிற்போம்
திரும்பும் இடமெல்லாம்
திக்கற்று இருப்போம்!

விட்டு வந்த சொந்தங்களை
சுமந்து வந்துள்ளேன்
நினைவுகளாக!

குழுக் குளு அறையானாலும்
குறும்புச் செய்யும்
மூட்டையானாலும்
இறுக்கமாய் இருப்பேன்;
எப்போது
நான் உறவுகளுடன்
நெருக்கமாய் இருப்பேன்!

ஓய்வான நேரத்திலும்
சாய்வாக இருந்து
உறவுகளை நினைப்பேன்;
அவ்வப்போது குரலைக் கனைப்பேன்;
தொண்டையில் சிக்கிய எச்சிலுக்காக!

ஆனாலும்
வருமானம் என் கண்ணீரை
துடைத்துவிட்டுச் செல்லும்
விரலாக!
அதனாலே இங்கு இருக்கிறேன்
உரலாக!


விக்கித்து நிற்போம்
திரும்பும் இடமெல்லாம்
திக்கற்று இருப்போம்!

விட்டு வந்த சொந்தங்களை
சுமந்து வந்துள்ளேன்
நினைவுகளாக!

குழுக் குளு அறையானாலும்
குறும்புச் செய்யும்
மூட்டையானாலும்
இறுக்கமாய் இருப்பேன்;
எப்போது
நான் உறவுகளுடன்
நெருக்கமாய் இருப்பேன்!

ஓய்வான நேரத்திலும்
சாய்வாக இருந்து
உறவுகளை நினைப்பேன்;
அவ்வப்போது குரலைக் கனைப்பேன்;
தொண்டையில் சிக்கிய எச்சிலுக்காக!

ஆனாலும்
வருமானம் என் கண்ணீரை
துடைத்துவிட்டுச் செல்லும்
விரலாக!
அதனாலே இங்கு இருக்கிறேன்
உரலாக!

No comments:

Post a Comment