குரல் வலையை அறுக்க வேண்டுமடா..


நித்தம் நித்தம் ஒரே சப்த்தம்!
எப்போதுமே வெடி விளக்கால்
பிரகாசமாய் இருக்கும் நாடு !

அகதிகளாய் வந்தவர்களை
அரவனைத்ததான் அன்பளிப்பாக
அவர்களுக்கே  அகதிகள் முகாம்!

 எல்லா  குழந்தைகளும்  தாய் பாலுக்கு அழுவும்போது
அங்கே மட்டும் குழந்தை தாய்க்காக  அழுகின்றன !

கலங்கித்தான் போவான்  ராணுவ வீரனும்,
அணு ஆயுத பீரங்கி முன்னே
அசராமல் கற்களை கொண்டு எறியும் ஒரு கூட்டம்!

 சின்ன குழந்தைகளும் கற்களைக் தூக்கிக் கொண்டு

களத்திற்கு செல்கின்றன! - மடையர்கள்  இவர்களுகென்ன  தெரியும்
மார்க்கம்  எங்களுக்கு  எவ்வாறு  போதிக்கப்  பட்டுள்ளது என்று!!
 
வருமடா எங்களுக்கு வசந்த காலம் - தகவலை
தந்துவிட்டுத்தான் சென்று இருக்கிறார் எங்கள்
தலைவர்!!!
 
காலம் வரும்,- கல்லும் ,மரமும்
சாட்சி சொல்லுமடா என் பின்னே ஒரு கயவன் உண்டு என்று!!
 
அப்போது உன் குரல் வலையை அறுக்க வேண்டுமடா
என் பிள்ளை... அதற்காகத்தான் ஓடுகிறேன்
என் மழலையை தூக்கிக் கொண்டு!!!!

நித்தம் நித்தம் ஒரே சப்த்தம்!
எப்போதுமே வெடி விளக்கால்
பிரகாசமாய் இருக்கும் நாடு !

அகதிகளாய் வந்தவர்களை
அரவனைத்ததான் அன்பளிப்பாக
அவர்களுக்கே  அகதிகள் முகாம்!

 எல்லா  குழந்தைகளும்  தாய் பாலுக்கு அழுவும்போது
அங்கே மட்டும் குழந்தை தாய்க்காக  அழுகின்றன !

கலங்கித்தான் போவான்  ராணுவ வீரனும்,
அணு ஆயுத பீரங்கி முன்னே
அசராமல் கற்களை கொண்டு எறியும் ஒரு கூட்டம்!

 சின்ன குழந்தைகளும் கற்களைக் தூக்கிக் கொண்டு

களத்திற்கு செல்கின்றன! - மடையர்கள்  இவர்களுகென்ன  தெரியும்
மார்க்கம்  எங்களுக்கு  எவ்வாறு  போதிக்கப்  பட்டுள்ளது என்று!!
 
வருமடா எங்களுக்கு வசந்த காலம் - தகவலை
தந்துவிட்டுத்தான் சென்று இருக்கிறார் எங்கள்
தலைவர்!!!
 
காலம் வரும்,- கல்லும் ,மரமும்
சாட்சி சொல்லுமடா என் பின்னே ஒரு கயவன் உண்டு என்று!!
 
அப்போது உன் குரல் வலையை அறுக்க வேண்டுமடா
என் பிள்ளை... அதற்காகத்தான் ஓடுகிறேன்
என் மழலையை தூக்கிக் கொண்டு!!!!

No comments:

Post a Comment