புகுந்துவிடு..

ஊமையாய் நாங்கள்
ஊனமாய் உலகம்;
உச்சக்கட்ட அயோக்கிய-நாய் யூதன்!

பித்துப் பிடித்ததினால்
பிடித்துக் கொண்டாய் கப்பலை;
திண்டாடுவோம் என நினைத்து
கொண்டாட்டமாய் அங்கே நீ!!

கண்டனம் மட்டுமே
கடைசி ஆயுதமாய்
உலக நாட்டிற்கு;

மிரட்டிப் பார்க்க
ஆயுதத்தோடு அந்நிய-நாய் ஒருவன்;
புரியாத உலக நியாயம்
மனித நேயங்களெல்லாம் மாயம்
கால காலமாய் ஆறாத எங்கள் காயம!

நிலமெல்லாம் இரத்தமாய்
நித்தம் நித்தம்;
ஓயாமல் எங்கள்
செவிகளில் மட்டும் சப்தம்!!

வீரமெல்லாம்
சோரம் போய்;
வாள்களெல்லாம்
வாசலோடு மட்டும்தான் – எங்கள்
அரபுலக மன்னர்களுக்கு!!

சரிந்துப்போன பொருளாதரத்தை
தூக்கி நிறுத்தத்
துடிக்கும் எங்கள் கண்மணிகள்;
காலாவதியாகிப் போனதா முஸ்லிம்கள்
எல்லோரும் கண்ணின் மணிகள்!

வழியெல்லாம் அடைத்து
வலிக் கொடுக்க துடிக்கிறாய்;
சத்தியம் ஒன்று என
கரம் கோர்த்துக் நின்றால் வெடிக்கிறாய்!!

என் இறுதிக்கட்ட அணுவும்
இறைவன் ஒன்றே என சொல்லும்;
ஒரு நாள் என் சமுகம் உன்னை வெல்லும்!!

தடுத்தாலும் தடம் மாற மாட்டோம்
கொடுத்தாலும் சோரம் போக மாட்டோம்
முடிவில்லாத வாழ்விற்க்கு நீ
முந்தும் முன்னே;
முனைந்துவிடு இஸ்லாத்தில் புகுந்துவிடு!!
ஊமையாய் நாங்கள்
ஊனமாய் உலகம்;
உச்சக்கட்ட அயோக்கிய-நாய் யூதன்!

பித்துப் பிடித்ததினால்
பிடித்துக் கொண்டாய் கப்பலை;
திண்டாடுவோம் என நினைத்து
கொண்டாட்டமாய் அங்கே நீ!!

கண்டனம் மட்டுமே
கடைசி ஆயுதமாய்
உலக நாட்டிற்கு;

மிரட்டிப் பார்க்க
ஆயுதத்தோடு அந்நிய-நாய் ஒருவன்;
புரியாத உலக நியாயம்
மனித நேயங்களெல்லாம் மாயம்
கால காலமாய் ஆறாத எங்கள் காயம!

நிலமெல்லாம் இரத்தமாய்
நித்தம் நித்தம்;
ஓயாமல் எங்கள்
செவிகளில் மட்டும் சப்தம்!!

வீரமெல்லாம்
சோரம் போய்;
வாள்களெல்லாம்
வாசலோடு மட்டும்தான் – எங்கள்
அரபுலக மன்னர்களுக்கு!!

சரிந்துப்போன பொருளாதரத்தை
தூக்கி நிறுத்தத்
துடிக்கும் எங்கள் கண்மணிகள்;
காலாவதியாகிப் போனதா முஸ்லிம்கள்
எல்லோரும் கண்ணின் மணிகள்!

வழியெல்லாம் அடைத்து
வலிக் கொடுக்க துடிக்கிறாய்;
சத்தியம் ஒன்று என
கரம் கோர்த்துக் நின்றால் வெடிக்கிறாய்!!

என் இறுதிக்கட்ட அணுவும்
இறைவன் ஒன்றே என சொல்லும்;
ஒரு நாள் என் சமுகம் உன்னை வெல்லும்!!

தடுத்தாலும் தடம் மாற மாட்டோம்
கொடுத்தாலும் சோரம் போக மாட்டோம்
முடிவில்லாத வாழ்விற்க்கு நீ
முந்தும் முன்னே;
முனைந்துவிடு இஸ்லாத்தில் புகுந்துவிடு!!

No comments:

Post a Comment