வாய்வு தொல்லைகுழப்பம் கொண்டக்
குடலால்;
குடைந்து எடுக்கும் காற்று;
வயிறு இரைச்சலால்
எரிச்சல் கொடுத்து;
தொண்டைக்குள்
சுற்றி வளையமிட்டு;
வருமா வராதா
என எதிர்ப்பார்த்தால்;
ஏமாற்றி செல்லும்
ஏப்பம்!

செரிமாணக் கோளாறு
என எண்ணி;
வாயு ஒழிக்க;
வாயு நிரம்பிய
குளிர்பானத்தை 
வாயில் விட்டால்;
குமுறிகொண்டிருக்கும்
குடல்களைப் பதம்பார்த்துப்
பாடம் செய்ய;
நான் கற்றுக்கொண்ட
இன்னொருப் பாடம்! 


குழப்பம் கொண்டக்
குடலால்;
குடைந்து எடுக்கும் காற்று;
வயிறு இரைச்சலால்
எரிச்சல் கொடுத்து;
தொண்டைக்குள்
சுற்றி வளையமிட்டு;
வருமா வராதா
என எதிர்ப்பார்த்தால்;
ஏமாற்றி செல்லும்
ஏப்பம்!

செரிமாணக் கோளாறு
என எண்ணி;
வாயு ஒழிக்க;
வாயு நிரம்பிய
குளிர்பானத்தை 
வாயில் விட்டால்;
குமுறிகொண்டிருக்கும்
குடல்களைப் பதம்பார்த்துப்
பாடம் செய்ய;
நான் கற்றுக்கொண்ட
இன்னொருப் பாடம்! 

No comments:

Post a Comment