கடன் அட்டைபார்த்தவைகளை எல்லாம்
வாங்க வைத்து;
தகுதிக்கு மீறி
ஆசைகளை வீங்கவைத்து;
மெல்லமாய் கடனை ஏறவைத்து;
தடுமாறி விழிகளைப்
பிதுங்கவைத்து;
வட்டியெனும் அரக்கனை
ஒளித்துக்கொண்டு;
ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்
அட்டைப்பூச்சி நான்!


பார்த்தவைகளை எல்லாம்
வாங்க வைத்து;
தகுதிக்கு மீறி
ஆசைகளை வீங்கவைத்து;
மெல்லமாய் கடனை ஏறவைத்து;
தடுமாறி விழிகளைப்
பிதுங்கவைத்து;
வட்டியெனும் அரக்கனை
ஒளித்துக்கொண்டு;
ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்
அட்டைப்பூச்சி நான்!

No comments:

Post a Comment