குளிர்சாதனப் பெட்டிஓசோனை
ஓட்டையிட்டாலும்;
தவிர்க்கமுடியாச்
சாதனத்தில் ஒய்யாரமாய்;
முதன்மையில் நீயும்!

நாளில் கெட்டுப்போகும்
சாமன்களையெல்லாம்;
சாமான்யமாக
வாரத்திற்குக் கொண்டுச்சென்று;
என் வயிற்றில் அடிக்கிறாய்
ஆரோக்கியமின்மையால்!

மூச்சுத்திணற
பொருள் ஏற்றினாலும்;
குளு குளுவென நீ;
உனை அவசியத்திற்கு
வாங்கிய நானோ;
புவி வெப்பத்தால் சூடாகி!


ஓசோனை
ஓட்டையிட்டாலும்;
தவிர்க்கமுடியாச்
சாதனத்தில் ஒய்யாரமாய்;
முதன்மையில் நீயும்!

நாளில் கெட்டுப்போகும்
சாமன்களையெல்லாம்;
சாமான்யமாக
வாரத்திற்குக் கொண்டுச்சென்று;
என் வயிற்றில் அடிக்கிறாய்
ஆரோக்கியமின்மையால்!

மூச்சுத்திணற
பொருள் ஏற்றினாலும்;
குளு குளுவென நீ;
உனை அவசியத்திற்கு
வாங்கிய நானோ;
புவி வெப்பத்தால் சூடாகி!

2 comments: