சம்பள உயர்வாஒயாமல் ஓடி;
மூளையும் வாடி;
கற்பனைச் செய்யாத
அர்பணத்தைத் தந்து;
கணிணியிடம் விழிகளை
விற்பனைச் செய்து;
சரீரத்தை சாய்வு
நாற்காலியிடம்
குத்தகைக்கு விட்டு;
உழைப்பால் வந்தக்
களைப்பால்;
அதிகாரிகள் தரும் கடுப்பால்;
உதடுகள் வறண்டு
சிந்தனைகள் தளர்ந்து;
வேலைச் செய்தால்;
ஒத்த வரியால்;
மொத்த உழைப்பையும்
உலையில் போடும்
உயர் அதிகாரி;
இதுப் போதாது!

போதாதச் சமபளத்தை;
தோதாகக் கேட்டால்;
மொத்த வரியால்;
என் ஒத்த வரியை;
சாப்பிடுவார்;
புரிந்துக்கொண்டு நாம்
புறம் காட்டவேண்டும்;
வரும் ஆனால் வராது!ஒயாமல் ஓடி;
மூளையும் வாடி;
கற்பனைச் செய்யாத
அர்பணத்தைத் தந்து;
கணிணியிடம் விழிகளை
விற்பனைச் செய்து;
சரீரத்தை சாய்வு
நாற்காலியிடம்
குத்தகைக்கு விட்டு;
உழைப்பால் வந்தக்
களைப்பால்;
அதிகாரிகள் தரும் கடுப்பால்;
உதடுகள் வறண்டு
சிந்தனைகள் தளர்ந்து;
வேலைச் செய்தால்;
ஒத்த வரியால்;
மொத்த உழைப்பையும்
உலையில் போடும்
உயர் அதிகாரி;
இதுப் போதாது!

போதாதச் சமபளத்தை;
தோதாகக் கேட்டால்;
மொத்த வரியால்;
என் ஒத்த வரியை;
சாப்பிடுவார்;
புரிந்துக்கொண்டு நாம்
புறம் காட்டவேண்டும்;
வரும் ஆனால் வராது!

No comments:

Post a Comment