முதிர்ச்சி



நரைத்த முடிகள்
கதைகள் நூறு சொன்னாலும்;
கேட்கும் அப்பாவிகளாய்
பேரக்குழந்தைகள் மட்டும்;
புதைந்து இருக்கும்
பல்கலைக்கழகம் ஆயிரம்;
மேனிச் சுருக்கங்கள்
அனுபவங்களை
ஒளித்துக்கொண்டு;
ஒலிகள் குரலிலே
ஒளிந்துக்கொண்டு;
நாம் இளமையிற்காகப்
பெற்றப் பட்டம் முதுமை!


நரைத்த முடிகள்
கதைகள் நூறு சொன்னாலும்;
கேட்கும் அப்பாவிகளாய்
பேரக்குழந்தைகள் மட்டும்;
புதைந்து இருக்கும்
பல்கலைக்கழகம் ஆயிரம்;
மேனிச் சுருக்கங்கள்
அனுபவங்களை
ஒளித்துக்கொண்டு;
ஒலிகள் குரலிலே
ஒளிந்துக்கொண்டு;
நாம் இளமையிற்காகப்
பெற்றப் பட்டம் முதுமை!

No comments:

Post a Comment