அடிச் செருப்பாலே!


கற்கை நன்றே;
கற்கை நன்றே;
பிச்சைபுகினும்
கற்கை நன்றே;
இல்லை இல்லை
கற்கை நன்றே;
கற்கை நன்றே;
கற்றதைக் கொண்டு
மணாளனை
விற்பது நன்றே!

பிச்சைப் பெறத்
தடுக்கப் பள்ளிப்
பட்டம் பெறவேண்டுமடா;
நீயோ;
பெற்றப் பட்டம் கொண்டு;
பிச்சைக் கேட்க
வந்தாயடா!

மென்றுத் திண்ணும்
உன் உறவிற்கு
நான் என்ன பலி ஆடா;
தினைக்கூலியாய்
இருந்தாலும் பரவாயில்லை;
முதலில் கரம் கொடுக்க
என் விரல் தலைமைத்
தாங்குமடா;
கைக்கூலி கேட்டு நீ வந்தால்;
என் விழி;
செருப்பைத் தேடுமடா!

கற்கை நன்றே;
கற்கை நன்றே;
பிச்சைபுகினும்
கற்கை நன்றே;
இல்லை இல்லை
கற்கை நன்றே;
கற்கை நன்றே;
கற்றதைக் கொண்டு
மணாளனை
விற்பது நன்றே!

பிச்சைப் பெறத்
தடுக்கப் பள்ளிப்
பட்டம் பெறவேண்டுமடா;
நீயோ;
பெற்றப் பட்டம் கொண்டு;
பிச்சைக் கேட்க
வந்தாயடா!

மென்றுத் திண்ணும்
உன் உறவிற்கு
நான் என்ன பலி ஆடா;
தினைக்கூலியாய்
இருந்தாலும் பரவாயில்லை;
முதலில் கரம் கொடுக்க
என் விரல் தலைமைத்
தாங்குமடா;
கைக்கூலி கேட்டு நீ வந்தால்;
என் விழி;
செருப்பைத் தேடுமடா!

No comments:

Post a Comment