அழும் வயிறு..


அழுக்கு ஆடையும்;
வறட்சிச் சிகையும்;
ஏழ்மைக்கு
உரிமையாளனாய்
ஏழை என்றப் பெயருடன்!

அழும் வயிறுக்கு
ஆதரவாய்
விழிகள் விசும்ப;
குடலில் உலைக் கொதிக்க;
பாதம் இரண்டும்
படுக்கையைத் தேடும்!

எச்சம் கொண்ட
மிச்ச உணவை
வீசுவதற்கு முன்;
வீதியில் பாருங்கள்;
வக்கற்று வயிற்றில்
பசி சுமந்து;
என்னைப்போல
எவருமுண்டா என்று!


அழுக்கு ஆடையும்;
வறட்சிச் சிகையும்;
ஏழ்மைக்கு
உரிமையாளனாய்
ஏழை என்றப் பெயருடன்!

அழும் வயிறுக்கு
ஆதரவாய்
விழிகள் விசும்ப;
குடலில் உலைக் கொதிக்க;
பாதம் இரண்டும்
படுக்கையைத் தேடும்!

எச்சம் கொண்ட
மிச்ச உணவை
வீசுவதற்கு முன்;
வீதியில் பாருங்கள்;
வக்கற்று வயிற்றில்
பசி சுமந்து;
என்னைப்போல
எவருமுண்டா என்று!

2 comments:

 1. எச்சம் கொண்ட
  மிச்ச உணவை
  வீசுவதற்கு முன்;
  வீதியில் பாருங்கள்;
  வக்கற்று வயிற்றில்
  பசி சுமந்து;
  என்னைப்போல
  எவருமுண்டா என்று!

  ReplyDelete
 2. எச்சம் கொண்ட
  மிச்ச உணவை
  வீசுவதற்கு முன்

  ReplyDelete