ஜிஹாத்..


அநீதியின் கதவை
உடைத்து;
அப்பாவிகளின்
உயிருக்குக்
கரம் கொடுக்கும்;
ஆழமுள்ள வார்த்தைக்கு;
வர்ணமிட்டு;
கெட்ட எண்ணமிட்டு;
தவறாகத் தலையில்
ஏறியத் தலைப்பு!

உறவைக் காட்க
உயிரைக் கொடு;
சொந்தச் சொத்தை
மீட்க சாவைத் தொடு;
குண்டுவெடிப்பில்
குளிர்காயவில்லை;
அப்பாவிகளைக்
கொன்றுக் குவிப்பதைச்
சொல்லித்தரவில்லை;

உள்ளத்தை அறுக்கும்
கயமையை அறு;
நீதிக் கெட்ட அரசனிடம்
நியாயம் சொல்லும் கரு!
புரிந்துணர்வுப்
புண்ணாகியாதால்;
அழகான வார்த்தை
வன்முறையாக்கப்பட்டுள்ளது!

அநீதியின் கதவை
உடைத்து;
அப்பாவிகளின்
உயிருக்குக்
கரம் கொடுக்கும்;
ஆழமுள்ள வார்த்தைக்கு;
வர்ணமிட்டு;
கெட்ட எண்ணமிட்டு;
தவறாகத் தலையில்
ஏறியத் தலைப்பு!

உறவைக் காட்க
உயிரைக் கொடு;
சொந்தச் சொத்தை
மீட்க சாவைத் தொடு;
குண்டுவெடிப்பில்
குளிர்காயவில்லை;
அப்பாவிகளைக்
கொன்றுக் குவிப்பதைச்
சொல்லித்தரவில்லை;

உள்ளத்தை அறுக்கும்
கயமையை அறு;
நீதிக் கெட்ட அரசனிடம்
நியாயம் சொல்லும் கரு!
புரிந்துணர்வுப்
புண்ணாகியாதால்;
அழகான வார்த்தை
வன்முறையாக்கப்பட்டுள்ளது!

No comments:

Post a Comment